อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

'บินไทย'ขยายเวลาอีก3เดือน ลดเงินเดือนพนง.10-40%

“การบินไทย” ออกประกาศขยายเวลาลดเงินเดือนและค่าตอบแทน พนักงาน 10-40% จากเดิมที่จะสิ้นสุดเดือน พ.ค.นี้ ขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน เป็นวันที่ 31 ส.ค.นี้ อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.29 น.

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศ บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชนที่ 046 / 2563 เรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยระบุว่า

บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงินบริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในไทยเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถุนายน บริษัทจึงไม่สามารถกลับไปดำเนินการได้ตามปกติ

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทุกรายการให้ใช้จ่ายได้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จลุล่วง ดังนั้นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 11 / 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม จึงมีมติอนุมัติให้มีการขยายเวลาการปรับลดเงินเดือนพนักงานออกไปอีก 3 เดือน คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 จากของเดิมมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราลดแบบขั้นบันไดตามที่กำหนดในประกาศบริษัทที่ 043 / 2563 ดังนี้

1. พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) จ่ายเงิน ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน
2. ผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) จ่ายเงิน ในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน
3. พนักงานทั่วไป จะจ่ายเงินดือนและค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราลดแบบขั้นบันได ดังนี้


- พนักงานได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท ปรับลด 10%
- พนักงานได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน 20,001 - 40,000 บาท ปรับลด 25%
- พนักงานได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน 40,001 - 60,000 บาท ปรับลด 30%
- พนักงานได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน 60,001 - 100,000 บาท ปรับลด 35%
- พนักงานได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ปรับลด 40%


ทั้งให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานในทุกระดับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะจัดทำหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความสัมครใจของพนักงาน ในการรับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ข้างต้น ให้พนักงานทุกคนลงนาม หรือแสดงเจตนาผ่านช่องทางอื่นภายใน วันที่ 15 มิถุนายน  และส่งหนังสือที่ลงนามแล้วให้บริษัทในภายหลัง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    81%
  • ไม่เห็นด้วย
    19%

บอกต่อ : 37