อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

สำนักงบฯยอมรับงบปี64ใช้ไม่ทัน ให้ใช้งบปี63ไปพลางๆ

งานเข้า! “เดชาภิวัฒน์” ผอ.สำนักงบฯร่อนหนังสือทุกหน่วยงาน ยอมรับงบประมาณ 64 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค.นี้ แจ้งให้ใช้งบ 63 ไปพลางก่อน อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 17.55 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ลงวันที่ 10 ก.ย.63  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ต.ค.63 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีก่อนหน้านั้นพลางไปก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดแล้ว และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 37