อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ปิดทองฯ ขยายจ้างงานบนพื้นที่ 9 จังหวัด ฟื้นศก.

ปิดทองหลังพระฯ ขยายผลโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เป็น 9 จังหวัดในพื้นที่ต้นแบบของปิดทองฯ 990 คน คาดว่า จะสร้างประโยชน์ให้ 22,500 ครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.10 น.


ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการสถาบันได้เห็นชอบโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ โดยขยายเป็น 9 จังหวัดในพื้นที่ต้นแบบของปิดทองฯ ด้วยการจ้างผู้ว่างงาน 990 คน คาดว่า จะสร้างประโยชน์ให้ 22,500 ครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำเพิ่มขึ้น 126,000 ไร่ มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 99 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 3,266 บาท หรือประมาณ 882 ล้านบาทต่อปี

สำหรับโครงการนี้ จะจ้างแรงงานผู้รับผลกระทบทั้งหมด 9 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองฯ ทั้งน่าน อุทัยธานี เพชรบุรี อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประมาณ 450 โครงการที่แตกต่างกันตามสภาพท้องถิ่น ปัญหา ความต้องการ ความพร้อมของชุมชนผ่านการทำประชาคมของแต่ละจังหวัด อาจรวมถึงจังหวัดอื่นที่มีความต้องการและพร้อมดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาของปิดทองฯทั้งนี้รูปแบบการทำงานปิดทองฯ เป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมสละแรงงาน ส่วนงานที่ยากและใช้เวลาสามารถใช้เครื่องกลได้ หรือกรณีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะก็สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดำเนินการได้ เป็นการทำงานตามแนวทางในพื้นที่ต้นแบบ และประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายพื้นที่

“จากประสบการณ์จ้างงานพื้นที่ 3 จังหวัดอีสานรวม 352 คน ลงทุนไป 65 ล้านบาท ชาวบ้านได้ประโยชน์ 217 ล้านบาท หรือลงทุน 1 บาท จะได้เงินคืนที่ชาวบ้าน 3.3 บาท และ ที่สำคัญคนที่เราจ้างงานไว้ประมาณ 54% ไม่คิดจะกลับไปทำงานนอกพื้นที่ เราทำเล็ก แต่ได้ใหญ่ แหล่งน้ำบางแห่งใช้เวลา 8 วันเสร็จ ชาวบ้านได้ใช้น้ำทันที โดยคนเหล่านี้เป็นคนวัยทำงาน มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ก็นำมาความรู้ของเขามาช่วยงานเป็นอาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ช่วยประสานงานทำโครงการร่วมกับคนในหมู่บ้าน บางคนเป็นบ้านเกิดของตนเองจึงพูดคุย หารือกับคนในหมู่บ้านได้ตลอดเวลา และเป็นโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มาเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงานแท้จริงโดยลงมือปฏิบัติ และมีโอกาสกลับมาช่วยเหลือบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเอง ถือเป็นงานที่เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%