อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

คปภ.เปิดเวทีรับฟังแนวกติกาใหม่ดูแลประชาชน

คปภ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่ง ทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.36 น.


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมต่อไป


  
สำหรับพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรประกันภัย ซึ่งได้แก่ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย กฎหมายใหม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการลงโทษให้มีความละเอียดแต่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การลงโทษมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด จึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง 

กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงโทษตัวแทนนายหน้าประกันภัย ซึ่งแต่เดิมจะมีแค่การเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น โดยกฎหมายใหม่นี้จะเพิ่มมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาต เพื่อให้ตัวแทนนายหน้าประกันภัย มีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกัน คปภ.ได้นำร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย หารือต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อนายทะเบียนประกันภัย พิจารณากลั่นกรองร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจประกันภัย และหลังจากนี้จะได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น