อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

เม.ย.นี้ ทางหลวงพร้อมวิ่ง 120 กม./ชม.

“ศักดิ์สยาม” แจกแจงไทม์ไลน์รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ซิ่ง 120 กม./ชม. บนถนน ละเอียดยิบ เม.ย. นี้ประกาศลงราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ ส่วนรถอื่นๆ ปรับใช้ความเร็วตามเหมาะสม พร้อมกำชับ ทล.-ทช.-ขบ.-สนข. พีอาร์ให้ประชาชนเข้าใจ ขับขี่ตามกฎจราจรกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุ   พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.31 น.


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการผลักดันนโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์บนถนนทางหลวงให้สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน ตลอดจนความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในทุกการเดินทางของประชาชนนั้น ตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เร่งดำเนินการให้ร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะ สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในต้นเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งมีแผนการดำเนินงาน (Timeline) ดังนี้  

ภายหลังจากที่มีการประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 25 ก.พ.64 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสนอความเห็น และข้อเสนอในการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะดังกล่าว ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายใน 14 วัน จากนั้น สลค. จะพิจารณาและเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ กลับมายังกระทรวงคมนาคม ภายใน 7 วัน เพื่อให้กระทรวงคมนาคมยืนยันร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะฯ 

จากนั้นกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ตามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และแจ้งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ภายหลังจากแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ภายใน 5 วัน รมว.คมนาคม จะลงนามในกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะฯ ส่งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 7 วัน  นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามกระทรวงได้พยายามผลักดันนโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์บนถนนทางหลวง โดยพิจารณาจากความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งต้องพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ และสภาพการใช้พื้นที่ ตลอดจนการอยู่อาศัย ซึ่งพบว่าสามารถปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดของรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 90 กม./ชม. เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.  

ทั้งนี้เฉพาะพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทางกายภาพ ซึ่งจะต้องเป็นถนนที่มีมาตรฐานสูงขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป ไม่มีจุดตัดหรือจุดกลับรถเสมอระดับถนน มีการแบ่งทิศทางจราจรอย่างชัดเจน และมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) โดยกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับช่องจราจรขวาสุดไว้ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันในช่องทางที่รถวิ่งด้วยความเร็ว

พร้อมทำการปักป้ายกำกับความเร็วตลอดแนวเส้นทางโดยวิศวกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนหรือเขตโรงเรียน ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. ในบริเวณทางโค้ง ทางแยก หรือทางกลับรถ ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. บริเวณทางตรงซึ่งสามารถทำความเร็วได้ แต่ต้องไม่เกินตามที่ป้ายกำหนด โดยผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดการเดินทาง  นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับรถประเภทอื่นๆ ได้พิจารณาปรับกำหนดความเร็วขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม./ชม. ส่วนรถในขณะลากจูงรถอื่น รถสี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม. รถจักรยานยนต์ (จยย.) ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ส่วนรถ จยย. กำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือกระบอกลูกสูบรวม 400 CC ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม. รถโรงเรียนใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. และรถโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.  

นอกจากนี้ได้สั่งการโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทล. ทช. ขบ. และ สนข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในร่างกฎกระทรวง กำหนดความเร็วยานพาหนะฯ ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ตั้งแต่ในระยะแรก รวมทั้งให้ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรการควบคุมความเร็ว ที่กฎหมายกำหนด สังเกตป้ายเตือนความเร็วต่าง ๆ ที่ได้กำหนดความเร็วไว้ในช่องทางเดินรถที่เหมาะสมแต่ละช่องถนน จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นได้ด้วย  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    47%
  • ไม่เห็นด้วย
    53%

ความคิดเห็น