อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อาเซียนผนึกกำลังเคาะแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด

อาเซียนผนึกกำลังเคาะแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจโควิด-19 ลุยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ฟื้นฟูท่องเที่ยว แผนอีคอมเมิร์ซ ด้านไทยเสนอให้สมาชิกเปิดอาร์เซปพร้อมกัน 1 ม.ค.65   พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.44 น.

 
นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 27 เห็นชอบแผนดำเนินการสำคัญทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคหลังการแพร่ระบาดของโควิด ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการฟื้นฟู โดยให้ทำเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของสมาชิกอาเซียน การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด การประกาศเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา

ส่วนด้านการเป็นดิจิทัล อาทิ ให้จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี 64-68 และด้านความยั่งยืน ได้แก่ การจัดทำกรอบส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อย สหกรณ์อาเซียนในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ การจัดทำกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน ขณะเดียวกัน ยังเร่งรัดดำเนินการตามแผนฟื้นฟูของอาเซียนภายหลังโควิด-19 โดยเน้นการลดอุปสรรคการค้า เชื่อมโยงสินค้าที่สำคัญ โดยเฉพาะการขยายบัญชีสินค้าจำเป็นเพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในช่วงโควิด-19  
นายสรรเสริญ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เร่งหารือเรื่องการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย และปัญหากฎศุลกากรด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่ของอินเดียที่มีต่อการค้ากับอาเซียน ซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะเป็นอุปสรรคต่อการค้าสองฝ่ายอย่างมาก นอกจากนี้ให้เร่งหารือจัดทำความเห็นต่อร่างกรอบกำหนดขอบเขตความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป รวมถึงเร่งรัดให้ทุกประเทศเร่งกระบวนการภายในประเทศ เพื่อให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซป มีผลบังคับใช้

“ไทยได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ประเทศสมาชิกอาร์เซปควรจะต้องกำหนดวันการมีผลบังคับใช้ให้ชัดเจนในวันที่ 1 ม.ค.65 เพื่อให้ทุกประเทศมีเป้าหมายการดำเนินการภายในที่ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันในส่วนของไทยรัฐสภาได้ให้การรับรองแล้ว โดยถือเป็นประเทศแรกและอยู่ระหว่างการเตรียมการภายในเพื่อให้สามารถมีผลบังคับใช้ได้ภายในกำหนด”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น