อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

กรมรางฯ เข้มโควิด วอน "รถไฟฟ้า-รถไฟ" งดวิ่ง 5 ทุ่มถึงตี 4

กรมรางฯ คลอดประกาศคุมเข้มโควิด-19 ขนส่งสาธารณะระบบราง ขอความร่วมมือจำกัดเดินรถช่วง 5 ทุ่มถึงตี 4 โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด จัด Group Release-เพิ่มขบวน-เพิ่มความถี่ในชั่วโมงเร่งด่วนลดแออัด  เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 18.20 น.


เมื่อวันที่ 17 เม.ย. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องแนวทางปฏิบัติการเพื่อป้องกันและยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้เพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการกำกับ และถือปฏิบัติมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือในการดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ 1.1 ตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรองผู้โดยสาร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางที่ไม่มีเหตุจำเป็น

1.2 บริหารจัดการไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัดของผู้โดยสารภายในขบวนรถและภายในสถานี เช่น การดำเนินมาตรการ Group Release ภายในสถานี และการเพิ่มขบวนรถเสริม หรือเพิ่มความถี่การบริการในช่วงเวลาเร่งด่วน 1.3 กำกับดูแล ตรวจติดตาม และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และ 1.4 ขอความร่วมมือในการจำกัดการบริการเดินรถ โดยให้มีเส้นทางการบริการ ขบวน หรือความถี่เท่าที่จำเป็น ในช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการชะลอหรืองดการเดินทางที่ไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไป ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด2.แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อฯ เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนโรคและเข้ารับการรักษาทางการแพทย์หรือมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไปโดยด่วน 2.2 หยุดกิจกรรมหรือการให้บริการพื้นที่/อาคาร/สถานี ที่พบผู้ติดเชื้อฯ เพื่อทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่และจุดสัมผัสร่วม 2.3 ผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ดำเนินการตามมาตรการกักตนเอง (Self-Quarantine) ทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และไปพบแพทย์หรือสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อทำการตรวจรักษา และสามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติเมื่อกักตัวครบ 14 วัน โดยต้องมีผลการตรวจหาเชื้อฯ เป็นลบ

2.4 ให้จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม รอบ หรือกะ ที่มี Timeline ไม่เชื่อมโยงกัน เพื่อสามารถสลับสับเปลี่ยนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มทดแทนกันได้หากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ และต้องมีการกักตนเอง (Self-Quarantine) เพื่อลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง และ 2.5 รายงาน ขร. ทราบภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อฯ เพื่อรวบรวมรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น