อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

"กรมฯราง"เคาะ 3 มาตรฐานรางเพิ่มความปลอดภัย

กรมฯราง เคาะ 3 มาตรฐานราง หวังช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางราง เทียบเท่ามาตรฐานสากล จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.44 น.

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1.มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง สำหรับทางขนาด 1,435 มิลลิเมตร (มม.) (Ballastless Track  Design) ซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างทาง 2 ประเภทใหญ่ คือ โครงสร้างทางแบบไม่มีหินโรยทางประเภทมีจุดรองรับต่อเนื่องหรือรางแบบฝัง (Embeded Rail System : ERS) และโครงสร้างทางแบบไม่มีหินโรยทางประเภทพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่อเนื่องที่มีระบบยึดเหนี่ยวราง (Continuous Reinforced Concrete (CRC) Slab  Track System)  โดยมาตรฐานดังกล่าวจะนำมาใช้สำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง ชานเมือง และระหว่างเมือง ที่มีขนาดทางกว้าง 1,435 มม.2.มาตรฐานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟ (Rail Inspection) ได้แบ่งประเภทความเสียหายของรางเป็น รางที่เสียหาย (Damage rail) รางที่ร้าว (Cracked rail) และรางที่แตกหัก (Broken rail) การจัดกลุ่มประเภทและกำหนดรหัสความเสียหายของราง ตามลักษณะความเสียหายที่ตำแหน่งต่างๆ ของราง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้ง International Railway Solution (IRS 70712 : Rail Defects) และ Union International of Railway (UIC 712 R – Rail Defects) รวมถึงวิธีการตรวจสอบ และคำแนะนำในการบำรุงรักษา ซึ่งนำมาใช้กับการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟได้ทุกประเภท

และ 3.มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน (Interlocking System on Mainline Train) ซึ่งมีการกำหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบบังคับสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบอาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถ สำหรับรถไฟสายประธานในประเทศไทยของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงมาตรฐานตามความเห็นที่ประชุม ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไปบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า ขร.อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา มาตรฐานด้านเครื่องกลและตัวรถขนส่งทางราง มาตรฐานด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางอื่นๆ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางรางของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น