อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

"คมนาคม" เข้มบก-น้ำ-ราง-อากาศรับมือหน้าฝนปลอดภัย

“ศักดิ์สยาม” รมว.คมนาคม สั่งการหน่วยงานภายใต้สังกัดเตรียมพร้อม บก-ราง-น้ำ-อากาศ รับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน เร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วกระทบต่อการเดินทางประชาชนน้อยสุด อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 14.53 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมความพร้อมและใช้การปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้รายงานการดำเนินการมายังกระทรวงฯ ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจัดแบ่งพื้นที่เพื่อกำกับดูแล ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และส่งผลกระทบกับการเดินทางของประชาชนน้อยที่สุด

พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานไปศึกษาและเก็บข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มาถอดบทเรียนและประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางนำมาดำเนินการฟื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยโครงสร้างการประสานสั่งการพิจารณาจากการจัดระดับความรุนแรงในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อุทกภัย น้ำท่วมจะเป็นสาธารณภัยขนาดกลาง ซึ่งมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดจะรายงานสภาพเหตุการณ์ให้กระทรวงคมนาคมในขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคมเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานสั่งการ รับแจ้งเหตุ ประสานข้อมูล/การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก และรานงายเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตั้งแต่ขั้นเตรียมพร้อม (ป้องกันก่อนเกิดภัย) การดำเนินการ (รับมือขณะเกิดภัย) และการฟื้นฟูซ่อมแซม (หลังเกิดภัย) และจัดทำแผนปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการเตรียมการดังกล่าว 

กรมทางหลวง (ทล.) เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร สะพานเบลีย์ (สะพานเหล็ก) และจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ ตลอด 24 ชม. ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทาง โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ส่วนกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร สะพานเบลีย์ (สะพานเหล็ก) เตรียมความพร้อมเข้าดำเนินการถมวัสดุเชื่อมเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้โดยเร็วกรณีประชาชนเข้าที่พักอาศัยไม่ได้จัดรถบรรทุกไว้ให้บริการรับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งตั้งเต็นท์บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย แจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ระดมบุคลากรและแรงงานที่ประจำอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไข ปัญหา อุปสรรค ให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จัดตั้งศูนย์ประสานงานประจำส่วนกลาง และในพื้นที่ประสบภัย ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กรมเจ้าท่า (จท.) สนับสนุนยานพาหนะรถยนต์และเรือเข้าพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือ หรือตามที่จังหวัดร้องขอ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็น รวมทั้งสนับสนุนถุงยังชีพ อาหาร เครื่องดื่ม ช่วยเหลือ

และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เพื่อให้ท่าอากาศยานยังสามารถเปิดให้บริการได้ โดยเร่งสร้าง คันกั้นน้ำรอบพื้นที่ท่าอากาศยานและสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่สู่ลำน้ำสาธารณะ สำหรับกรณีที่สถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤติจะเร่งขนย้าย อพยพ ผู้ประสบอุทกภัยในท่าอากาศยาน เพื่อเคลื่อนย้ายออกอากาศยานสู่พื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลสายด่วนติดต่อขอความช่วยเหลือ (โทรฯฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.) ได้แก่ สายด่วน 1356 กระทรวงคมนาคม, สายด่วน 1586 ทล., สายด่วน 1146 ทช., สายด่วน 1690 รฟท. และ สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13