อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ร่วมพัฒนาลุ่มนํ้าพะเนียง

กรมชลประทาน ได้จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00.00 น.

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้สรุปเป็นร่างผลการศึกษาพบว่า หากต้องการแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะเนียง จำเป็นจะต้องดำเนินโครงการตามแผนหลักที่บูรณาการแผนงานจากท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ มากกว่า 170 โครงการ โดยมีแผนงานในระยะสั้น 17 โครงการ และในระยะเร่งด่วน 5 โครงการ เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่แล้ว 2 โครงการคือ 1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เป็นการเพิ่มความจุของอ่างฯ ด้วยการเสริมฝายยางยกระดับน้ำบริเวณอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มความจุจาก 2.04 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 3.26 ล้านลบ.ม. เพียงพอสำหรับการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู

รวมทั้งยังจะสามารถขยายพื้นที่ชล ประทานได้อีกประมาณ 2,000 ไร่ ใช้เงินลงทุน 124.87 ล้านบาท 2.โครงการปรับปรุงประสิทธิ ภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง ต.วัง ทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็นการเสริมสันเขื่อนให้สูงขึ้นกว่าเดิม 2 เมตร พร้อมติดตั้งฝายยางยกระดับน้ำบริเวณอาคารระบายน้ำล้น ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นจากเดิม 2.13 ล้านลบ.ม. เป็น 4.63 ล้านลบ.ม เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกประมาณ 2,500 ไร่ ส่วนอีก 2 โครงการเป็นโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำขึ้นมาทดแทนฝายเดิมที่พังไปแล้ว ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำลำพะเนียงหนองหว้าใหญ่ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนอง บัวลำภู และโครงการประตูระบายน้ำลำพะเนียงหลวงปู่หลอดกั้นลำน้ำลำพะเนียงบริเวณบ้านโนนคูณ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัว

ลำภู

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างทั้ง 5 โครงการดังกล่าว ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หากประชาชนคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรือไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ กรมชลประทานจะยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง และอาจจะต้องชะลอโครงการไปโดยปริยาย นอกจากนี้ในระยะเร่งด่วนยังเหลืออีก 12 โครงการ ที่กรมชลประทานจะต้องขอความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาน้ำผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0