อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน นำขยะผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพระดับครัวเรือน ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 03.05 น.

วันนี้ (24 ส.ค.) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการน้ำหมักชีวภาพระดับครัวเรือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะอินทรีย์ภาคครัวเรือน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจาก 13 ชุมชน จำนวน 130 คน เข้าร่วมรับการอบรม


นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่มีทิศทางเดียวกัน กับจำนวนตัวเลขของประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในการบริหารจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท้องถิ่น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการกับปัญหา ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการน้ำหมักชีวภาพระดับครัวเรือนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะอินทรีย์ภาคครัวเรือน เช่น เศษอาหาร พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 60 ของขยะทั้งหมดที่ทิ้งในแต่ละวัน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จัดการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งลงถัง และยังสามารถนำผลผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป


นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาขยะนับวันจะมีความยุ่งยาก ซับซ้อนยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท้องถิ่น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาขยะภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดในแต่ละวัน การอบรมโครงการน้ำหมักชีวภาพระดับครัวเรือน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่อยู่ในครัวเรือน และสามารถนำผลผลิตน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการจัดการกับปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมในอนาคตต่อไป

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0