อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

โพล1ปีผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์ผลงานยังไม่ปรากฎชัดคนกรุงกว่าร้อยละ17ไม่พอใจผลงานด้านใดเลย

นิด้าโพลเผย1ปีผู้ว่าสุขุมพันธุ์ ภาพรวมพอใจกว่าร้อยละ64 โดยพอใจมากที่สุดคือด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว-แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่มีกว่าร้อยละ 17 ที่ไม่พอใจการทำงานด้านใดเลย โดยเรื่องที่ไม่พอใจมากที่สุดคือการแก้ปัญหาจราจร รถติด พุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 01.53 น.

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 57 ศูนยสำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชำชนเรื่อง “1 ปีกับผลงาน ผู้ว่าฯ กทม.”สำรวจระหว่างวันที่ 31มี.ค.–1 เม.ย.2557จากประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่างกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการแก้ปัญหาต่างๆของผู้ว่าฯกทม.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตรหลังจากที่ดำรงตำแหน่งและทำงานมาเป็นเวลา1 ปีโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error: S.E.) ไม่เกิน1.4จากผลการสำรวจในภาพรวมพบว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ49.16 ระบุว่าค่อนข้างพอใจรองลงมาร้อยละ 21.55ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ โดยร้อยละ 14.92ระบุว่าพอใจมาก และร้อยละ10.85 ระบุว่าไม่พอใจเลย ซึ่งทำให้เห็นว่าประชาชนที่มีความพอใจถึงพอใจมากอยู่ที่กว่าร้อยละ 64.08 ขณะที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจถึงไม่พอใจเลยอยู่ที่ ร้อยละ 32.4

ทั้งนี้สำหรับด้านการได้รับทราบเกี่ยวกับการทำงานของผู้ว่าฯกทม.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในรอบ1 ปี พบว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.21 ระบุว่าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนานๆครั้ง รองลงมาร้อยละ 26.74 ระบุว่าค่อนข้างบ่อย ร้อยละ17.63 ระบุว่าไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเลยและ ร้อยละ 9.42 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารบ่อยมาก

โดยเมื่อถามถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้ว่าฯกทม.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ในช่วง 1ปีที่ผ่านมา พึงพอใจด้านใดมากที่สุด คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 20.27 ระบุว่ามีความพึงพอใจในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ รองลงมา ร้อยละ17.48ระบุว่า ไม่มีเรื่องใดที่พึงพอใจเลย ร้อยละ 14.84ระบุว่า เป็นเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะ มลพิษ น้ำ อากาศ เสียงร้อยละ 8.62ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร้อยละ 5.43 ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณะ (รถไฟฟ้ารถเมล์ เรือ)ร้อยละ 5.11 ระบุว่าเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ถนน ประปา โทรศพัท์ร้อยละ 4.31 ระบุว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมคนเร่ร่อน คนจรจัด หาบเร่แผงลอยร้อยละ 3.03ระบุว่า เป็นเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมความไม่ปลอดภัย ร้อยละ 1.76ระบุว่า เป็นการแก้ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหารถติดการจราจร ร้อยละ1.28 ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพ ร้อยละ 1.20ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ0.80 ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 2.95 ระบุว่าพอใจการแก้ปัญหาทุกๆด้าน ร้อยละ 0.96ระบุว่า พึงพอใจในเรื่องอื่นๆ เช่น การลงพื้นที่พบปะประชาชนด้านสวัสดิการข้าราชการผู้สูงอายุ การวางตัวเป็นกลาง และด้านส่งเสริมภาพลักษณ์กรุงเทพฯ

ท้ายสุดเมื่อถามถึงการทำงานของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ในด้านต่างๆ ที่คนกรุงเทพฯไม่พึงพอใจมากที่สุดในรอบ 1 ปีผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.93ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรรถติด รองลงมา ร้อยละ 16.44 ระบุว่าไม่มีเรื่องใดเป็นที่พอใจเลย ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 6.15 ระบุว่าไม่พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาทุกๆด้าน ร้อยละ 5.59 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร้อยละ 3.91 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาคมนาคมขนส่ง (รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ) ร้อยละ 3.75ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพ ร้อยละ 3.43 ระบุว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมคนเร่ร่อน คนจรจัด หาบเร่แผงลอย ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 2.23 ระบุว่าเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ถนน ประปา โทรศัพท์ ร้อยละ 2.08 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร้อยละ 0.56 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ร้อยละ 0.36 ระบุว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ ร้อยละ 0.24 ระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 3.91 ระบุว่าไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เช่น การจัดการกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส. ในพื้นที่กทม.การทำงานล่าช้าขาดความเป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ไม่ทั่วถึงไม่มีความเป็นกลาง เลือกปฎิบัติขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารก่อสร้างสนามฟุตซอลไม่แล้วเสร็จ โดยภาพรวมมีประชาชนที่ไม่พอใจการทำงานเลยถึงร้อยละ 22.59.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0