อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

แจกซีดีเพลง“นารีรัตนา”60พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

“โครงการปทุมมามหาสิขาลัย” จัดทำเพลง “นารีรัตนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา อังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 03.00 น.

วันนี้(27ม.ค.)พระเทพญาณวิศิษฏ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดปทุมวนารามประธานดำเนินงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2558 ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย ในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย ภายใต้การดูแลของวัดปทุมวนารามและการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ “นารีรัตนา” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

“บทเพลงมีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้านความเพียรและความมุ่งมั่น ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยทั่วประเทศ อย่างไม่ทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย”พระเทพญาณวิศิษฏ์กล่าวและว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่ต้องการซีดีเพลงนารีรัตนาเพื่อใช้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5  รอบ 2 เมษายน 2558 ติดต่อขอรับได้ทุกวันที่ 2 ของเดือนหลังการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปทุมวนาราม หรือร่วมสมทบทุนอัลบั้มชุดละ149  บาท ที่สำนักงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ หน้าวัดปทุมวนารามฯ รายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดปทุมรังสีวัฒนารามเฉลิมพระเกียรติเมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0