อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

แจกซีดีเพลง“นารีรัตนา”60พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

“โครงการปทุมมามหาสิขาลัย” จัดทำเพลง “นารีรัตนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา อังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 03.00 น.

วันนี้(27ม.ค.)พระเทพญาณวิศิษฏ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดปทุมวนารามประธานดำเนินงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2558 ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย ในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย ภายใต้การดูแลของวัดปทุมวนารามและการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ “นารีรัตนา” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

“บทเพลงมีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้านความเพียรและความมุ่งมั่น ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยทั่วประเทศ อย่างไม่ทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย”พระเทพญาณวิศิษฏ์กล่าวและว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่ต้องการซีดีเพลงนารีรัตนาเพื่อใช้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5  รอบ 2 เมษายน 2558 ติดต่อขอรับได้ทุกวันที่ 2 ของเดือนหลังการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปทุมวนาราม หรือร่วมสมทบทุนอัลบั้มชุดละ149  บาท ที่สำนักงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ หน้าวัดปทุมวนารามฯ รายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดปทุมรังสีวัฒนารามเฉลิมพระเกียรติเมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0