อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วธ.จัด"รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ"

สวธ.จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ บรรดาศิษยานุศิษย์แห่ร่วมแสดงมุติตาจิต กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงดงามของไทยเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังปฏิบัติสืบไป พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 05.36 น.

วันนี้(9เม.ย.)ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดกิจกรรมรดน้ำขอพพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดวธ. น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีสวธ. ผู้บริหารและข้าราชการสังกัด วธ. พร้อมศิลปินแห่งชาติร่วมงานอย่างอบอุ่น โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นับเป็นกิจกรรมต้นแบบของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าความงดงามของประเพณีตามแบบวิถีไทย การรดน้ำขอพรสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที ก่อให้เกิดสิริมงคล จึงควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติต่อไป

นายวีระ กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นกิจกรรมที่สำคัญ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่และบุคคลที่เคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น วธ.จึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าและความงดงามของประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2555 กล่าวว่าดีใจที่คนรุ่นหลังให้ความสำคัญ และระลึกถึงผู้อาวุโสดังนั้นในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคีให้แก่กัน และร่วมกันสืบสานสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างมั่นคง ตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปีนี้มีศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมงานกว่า 30 คนอาทินางเชอร์รี่เศวตนันทน์(สวลี ผกาพันธุ์)เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง นางผ่องศรี วรนุช นายสมเศียร พานทอง(ชาย เมืองสิงห์)นาย ชำเรือง วิเชียรเขตต์ นายชรินทร์ นันทนาคร นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) นางพิศมัย วิไลศักดิ์ นายสุประวัติ ปัทมสูต นายเศรษฐา ศิระฉายา นายดอกดิน กัญญามาลย์ นายยืนยง โอภากุล (แอ็ด คาราบาว) นางรำไพพรรณ ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ)และ นายปัญญา วิจินธนสารโดยศิลปินแห่งชาติที่มีอายุมากที่สุดที่คือแม่ผ่องชาติ ชื่นศิริ อายุ 97 ปี ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่นายเฉลียว ฉิมมา นางดรุณีนาถ นาคคง นายปริญญา สุขชิต และ นายวาทิตไทรวิมานเป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตและให้สาระความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ด้วย ได้แก่ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีไทย การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตชุดรดน้ำขอพร4ภาค การสาธิตการทำอาหารและขนม/ทย น้ำปรุง น้ำอบ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0