อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช มอบธรรมโอวาทวิสาขบูชา 58

สมเด็จวัดปากน้ำ มอบธรรมโอวาทวิสาขบูชา 58 ชวนชาวพุทธปฏิบัติธรรม รักษาศีล5 ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง-ราชินี เป็นพุทธบูชา ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.04 น.

วันนี้(29 พ.ค.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558 ความว่า วันสำคัญของพี่น้องชาวไทยและนานาอารยประเทศได้มาถึงอีกวาระหนึ่งแล้ว คือ วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเพราะเป็นวันที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยตรง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์พระพุทธมารดา ตรัสรู้อริยสัจธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า และดับขันธปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชานี้ 3วาระ 3 กาล 3 สมัย มาบรรจบครบอยู่ในวันเดียวกัน ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้อนุโมทนาสาธุการ ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลก

เนื่องในวันวิสาขบูชานี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญชวนประชาชนนุ่งขาวห่มขาวพร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ให้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมรักษาศีล เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประการสำคัญ

เหตุการณ์ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถนำมาเป็นบรรทัดฐานเพื่อปฏิบัติคุณงามความดีต่อๆไป เหตุการณ์ตรัสรู้สามารถนำมาเป็นบรรทัดฐานเพื่อการตั้งใจสร้างความรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และตั้งใจประกอบสัมมาอาชีวะ เหตุการณ์ปรินิพพานสามารถนำมาเป็นบรรทัดฐาน เพื่อการทำคุณงามความดีฝากไว้ในโลกนี้

อาตมภาพ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำคุณงามความดี ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดมุสา ไม่ดื่มสุราเมรัย อันเป็นคุณธรรมที่สูงส่ง ถ้าหากว่าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน อยู่สุขสบายเจริญรุ่งเรือง ดังคำสอนของครูบาเจ้าชัยวงศา วัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ได้สอนศิษยานุศิษย์ของท่านไว้ในเรื่องศีล 5 ว่าศีลข้อที่ 1 เป็นหลักประกันชีวิต ศีลข้อที่ 2 เป็นหลักประกันทรัพย์สิน ศีลข้อที่ 3เป็นหลักประกันครอบครัว ศีลข้อที่ 4 เป็นหลักประกันสังคม และศีลข้อที่ 5เป็นหลักประกันสุขภาพ ถ้าทุกคนมีศีล 5 ก็สบายชื่อว่าเป็นการทำคุณงามความดีฝากไว้ในโลกประการหนึ่ง

 ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกาย มีความสุขใจ มีสุขภาพพลานามัย ไร้โรคาพาธคิดสิ่งใดในทางที่ชอบ ขอให้สมประสงค์ความปรารถนาสิ่งนั้นและขอจงเข้าถึงอัปปมาทธรรมอันสำคัญทุกประการ เทอญฯ คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0