อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

วธ.ดึงเยาวชนร่วมบริหารงานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ.เนื่องในวันสถาปนาวธ.ครอบรอบ 13 ปี รวม 184รางวัล "วีระ"เผยสนับสนุนเยาวชนร่วมบริหารจัดการงานวัฒนธรรมมากขึ้น พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 05.32 น.

วันนี้ (1ต.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล“ วัฒนคุณาธร”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ.เนื่องในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 13 ปี โดย นายวีระ กล่าวว่า วธ.ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ระดับประเทศ ประจำปี 2558รวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2558 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้น 184 รางวัลแบ่งเป็น ประเภทบุคคล 4 ด้านได้แก่ ด้านศาสนา จำนวน 22 ราย อาทิ พระภาวนาเขมคุณวิ. ด้านศิลปะ จำนวน 21 ราย อาทิ นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ พันโท ประทีป สุพรรณโรจน์ นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ด้านวัฒนธรรม จำนวน 26 ราย อาทิ นายกำพล สุภาแพ่งคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น และ ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจำนวน 5 ราย อาทิ นายบรรหาร เทียมเมฆ เป็นต้น

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเภทเด็กและเยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งหมด 10 ราย แบ่งเป็น ประเภทเด็ก จำนวน 5 ราย อาทิ ด.ช.ธัชพลแก้วกำกง และ ประเภทเยาวชนจำนวน 5รายอาทิ น.ส.ธันยพร คงแจ่ม (หรือเพลงอาร์สยาม) ประเภทองค์กร ประกอบด้วย ด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งหมด 80 องค์กร อาทิ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) วัดขนอน จ.ราชบุรี สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ Facebookกลุ่มจันทบุรีและวัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ ส่วนประเภทสถานศึกษา ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม อาทิ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทราขณะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปี 2558 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ จ.นราธิวาส กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ราชบุรี หนองบัวลำภู และสิงห์บุรีส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำประจำปี 2557 มีจำนวน 8 รายทั้งนี้ การมอบรางวัลครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจผลักดันให้องค์กรหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

"การมอบรางวัลวัฒนคุณาธรในปีนี้วธ.ได้คัดเลือกให้เด็กและเยาวชนได้รับรางวัลมากขึ้น เนื่องจากวธ.มีเป้าหมายให้เด็กมีส่วนร่วมบริหารจัดการงานวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดย วธ.มอบให้หน่วยงานในสังกัดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวธ.มากขึ้น ซึ่งในส่วนของกรมการศาสนา (ศน.) เน้นรณรงค์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนาอย่างจริงจัง เช่น สวดมนต์ข้ามปีทางชมรมพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยอาจจัดสวดมนต์ข้ามปีภายในมหาวิทยาลัย หรือ หากยังไม่พร้อมก็ร่วมบริหารจัดการกับวัดใกล้เคียงนำเด็กมาร่วมงานได้ ส่วนสำนักงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เน้นจัดประกวดภาพยนตร์สั้น และแอนนิเมชั่น เพราะนอกจากเด็กจะได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเรียนสอนด้านศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วย สำหรับสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เน้นส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกรมศิลปากร เน้นร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนสอนด้านท่องเที่ยว ในการอบรมมัคคุเทศก์ ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือ โบราณสถาน รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขุดค้นโบราณคดีด้วย"นายวีระ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 901