อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

สกอ.รอดาบจัดการมหา’ลัยไร้คุณภาพ

“สรนิต”เผยมีเรื่องร้องเรียนมหา’ลัย 5 แห่ง จัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพทั้งป.โท-เอก สกอ.รอประกาศ ศธ.3 ฉบับใช้อำนาจเข้าไปจัดการสถาบันอุดมศึกษาไร้คุณภาพได้เต็มที่ อังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 02.31 น.

วันนี้ (20 ต.ค) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ว่าจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพ เข้ามาที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา(สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ซึ่ง สมอ.ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การร้องเรียนมีทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนใหญ่เกี่ยวกับจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอที่จะมาคุมการทำวิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์ที่มีอยู่ไม่ค่อยมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ สกอ.กำหนด ซึ่งทาง สมอ. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งแล้ว เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ.กำหนด พร้อมแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย จากนั้นให้แจ้งกลับมาที่สกอ.ว่าได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างไร

รศ.นพ.สรนิต กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ได้เน้นย้ำมาตลอดเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น และรอประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 3 ฉบับ ได้ แก่ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่จะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะความเข้มข้นเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา

“ในประกาศดังกล่าวได้กำหนดชัดเจน เรื่องการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ระบุว่าในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดให้ สกอ. ดำเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ กกอ.พิจารณา ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฎิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฎิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ กกอ.ที่จะพิจารณาและให้ถือคำวินิจฉัยของ กกอ.เป็นที่สิ้นสุด” รศ.นพ.สรนิต กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 227