อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้พรปีใหม่ 2559

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้พรปี 2559 รักษาศีล 5 อานิสงส์ อายุยืน มีทรัพย์ ปัญญาเฉียบแหลม สมปรารถนาด้วยอำนาจของศีล 5 ขณะที่ มส.-พศ. ชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีวัดทั่วประเทศ พร้อมเปิดโบสถ์ วิหาร 24 ชั่วโมง เจริญสติรับมงคลปี 2559 อังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 04.42 น.

วันนี้ (29 ธ.ค.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อำนวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ความว่า ขอเจริญพร พี่น้องชาวไทยทุกท่าน บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 เป็นที่ยินดีชื่นใจของประชาชนคนทั้งหลายทั่วไป ที่ได้ดำเนินชีวิตมาโดยสวัสดีอีกปีหนึ่ง สิ่งที่บุคคลปรารถนา ประสงค์จะได้ในโลกนี้ 3 ประการ คือ 1.มีอายุยืน 2.มีทรัพย์สมบัติมาก และ3.มีปัญญาเฉียบแหลม ดังนั้น ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจรักษาศีล 5 แล้วจะได้สิ่ง 3 ประการนี้ สมปรารถนา สมดังพระบาลีในขุททกนิกาย อปทาน ที่ว่า ปญจ สีลานิ โคเปตฺวา ตโย เหตู ลภามิหํ ทีฆายุโก มหาโภโต ติกฺชปญฺโญ ภวามิหํ แปลว่า ข้าพเจ้ารักษาศีล 5 แล้วได้เหตุ คือ อานิสงส์ 3 ประการ คือ 1.เป็นผู้มีอายุยืน 2.เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก 3.เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลผลบุญที่ได้กระทำไว้ และอำนาจแห่งศีล 5 นี้ จงมาคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายประสบสิ่งที่พึงปรารถนา พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ ตลอดปี 2559 นี้ และตลอดไปเทอญฯ

พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบให้วัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ จัดสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2558- 1 ม.ค. 2559 โดยส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดสวดมนต์ข้ามปีที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และวัดปากน้ำภาษีเจริญ ส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) จัดสวดมนต์ข้ามปีตามวัดสำคัญๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี รักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ดำเนินชีวิตโดยความไม่ประมาทตามวิถีของชาวพุทธ เริ่มชีวิตใหม่ด้วยความสุขสวัสดี และเป็นมงคลชีวิต อย่างแท้จริง ตลอดปี 2559 ส่วนที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้จัดสวดมนต์ข้ามปี รอบบรมบรรพต หรือภูเขาทอง ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ทางวัดจะมอบพระหลวงพ่อดวงดี จำนวน 50,000 องค์ แผ่นยันต์ น้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตด้วย

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบโอวาทในการสวดมนต์ข้ามปีว่า สวดมนต์ข้ามปี หลีกหนีภัยพาล ตั้งใจทำงาน สมานไมตรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ สำหรับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ พศ. ได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม (มส.) วัด และสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่วันที่ 31 ธ.ค. 2558 - 1 ม.ค. 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนลดละเลิกอบายมุข ถือศีลสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา โดยจัดกิจกรรมใน 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง จัด ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีตั้งแต่เวลา 23.00 น. และที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน รวมถึงวัดสำคัญ ได้แก่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดสัมพันธวงศาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดพิชยญาติการาม วัดยานนาวา วัดประยุรวงศาวาส และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ส่วนภูมิภาค จัดที่วัดกว่า 30,000 แห่ง และสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศกว่า500 แห่งทั่วโลก

นายพนม กล่าวต่อไปว่า มส. ได้มีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศเปิดพระอุโบสถ วิหาร และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ขณะเดียวกัน พศ. ยังได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมนูญชีวิต โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) และน้ำพระพุทธมนต์ จำนวน 20,000 ชุด มอบให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ และพุทธมณฑล สำหรับผู้สนใจขอรับหนังสือธรรมนูญชีวิตไว้ใช้ศึกษาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตในปีใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2441-4554 ดังนั้น พศ.จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อรับมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งเจริญสติ น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่การปฏิบัติตลอดปี 2559 ด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 418