อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

สพฐ.ไม่สั่งโรงเรียนเลือกซื้อหนังสือองค์การค้าฯก่อน

สพฐ.ทบทวนข้อความสั่งโรงเรียนเลือกซื้อหนังสือขององค์การค้าฯก่อน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและป้องกันการถูกฟ้อง อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 05.59 น.

ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบให้องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสถานะองค์การค้าฯ และขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่จะจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 พิจารณาหนังสือขององค์การค้าฯ เป็นลำดับแรกนั้น  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก.)สพฐ.ได้สรุปข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา กรณีสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)ได้มีหนังสือถึง สพฐ.ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยขอให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)สพฐ.พิจารณาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเสนอแนะแนวทางการตอบข้อซักถามของสมาคมผู้ผลิต และจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ สตง. รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีกว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ ผ่านมา สพร.กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย ได้รายงานการพิจารณาดังกล่าวมายัง สกว.และได้เชิญสำนักการคลังและสินทรัพย์(สคส.)สพฐ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.) สพฐ. มาประชุมร่วมกัน และมีความเห็นว่า ให้ทบทวนข้อความที่ว่า ”ให้พิจารณาสนับสนุนต่อองค์การค้าฯ เป็นอันดับแรก”โดยที่ประชุมมีมติว่า เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการฟ้องร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นควรทบทวนและพิจารณาข้อความดังกล่าว ประกอบหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.04006/ว 2107 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้แจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

อนึ่ง หนังสือลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ลง นามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ได้มีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ใจความว่า ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ที่ต้องซื้อหนังสือแบบเรียนให้พิจารณาสนับสนุนต่อองค์การค้าฯเป็นลำดับแรก  ทั้งนี้มิใช่เป็นการผูกขาดให้แก่องค์การค้าฯเพียงรายเดียว แต่ควรให้เกิดการแข่งขันด้วย โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการเลือกซื้อต่อเอกชนรายอื่นได้ หากเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยต้องให้ประหยัดงบประมาณ และให้องค์การค้าฯพัฒนาการบริการในทุกด้าน รวมทั้งการจัดส่งต้องให้สอดคล้องกับห้วงเวลาใช้งานของสถานศึกษา ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 332