อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ผลสอบบาลีสุดยอดพระ-เณร 44 รูปผ่านป.ธ.9

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2559 มีพระ-เณร สอบผ่านป.ธ.9 จำนวน 44 รูป แบ่งเป็นสามเณรสอบได้ 7 รูป พระภิกษุ 37 รูป ขณะที่แชมป์สอบป.ธ.9 ครั้งนี้ได้แก่ “วัดสร้อยทอง-วัดสามพระยา-วัดจองคำ” สอบได้มากที่สุด แห่งละ 3 รูป จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 06.44 น.

วันนี้( 28 มี.ค.) ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.)7 – 9 ประโยคซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลสอบบาลีศึกษา(บ.ศ.)ซึ่งเป็นการศึกษาพระบาลีสำหรับฆราวาสด้วย โดยการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงในปี2559นี้เริ่มขึ้นในเวลา14.00 น.ภายหลังที่พระพรหมโมลีกล่าวอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจข้อสอบเสร็จ พร้อมทั้งมอบตราตั้งกรรมการตรวจข้อสอบบาลีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เสร็จแล้ว พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้อ่านรายชื่อผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงป.ธ.7 โดยมีสำนักเรียนส่งสอบ882รูป ขาดสอบ333รูป ขาดสิทธิ์4รูป เหลือคงสอบ545รูป สอบได้142รูป ส่วนผลการสอบบ.ศ.7มีสำนักเรียนส่งสอบ 8คน ขาดสิทธิ์1คน สอบได้3คน

ต่อมาพระพรหมดิลก(เอื้อนหาสธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมส.ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ระดับป.ธ.8 มีสำนักเรียนส่งสอบ662รูป ขาดสอบ265รูป เหลือคงสอบ397รูป สอบได้34รูป ส่วนผลการสอบบ.ศ.8ส่งสอบ12คน คงสอบ3คน ไม่มีผู้สอบผ่าน

จากนั้นพระพรหมดิลกได้ประกาศผลสอบป.ธ.9 โดยมีสำนักเรียนส่งสอบ420รูปขาดสอบ72รูป สอบได้44รูป ดังนี้1.พระมหานักรบ อรินฺทโม วัดเทพลีลา2.พระมหากฤษดากิตฺติสจฺโจ วัดเทพลีลา3.พระมหาชินวัฒน์ปภสฺสโรวัดบพิตรพิมุข4.พระมหาสายชล อคฺคธมฺโมวัดเทวราชกุญชร5.พระจักริน ป.รตนวโรวัดปทุมวนาราม6.พระมหาพงษ์ทวีกิตฺติภทฺโท วัดพรหมวงศาราม7.พระมหาเอื้อ ปริปุณฺโณวัดอภัยทายาราม8.พระมหาศรชัย ธมฺมิโกภาโสวัดศรเอี่ยม9.พระมหาสมพงษ์กิตฺติภทฺโท วัดสร้อยทอง10.พระมหาสมชาย เขมานนฺโทวัดสร้อยทอง11.สามเณรนฤเบศ สิขะโตวัดสร้อยทอง12.พระมหาธวัชชัย สิริธโชวัดสระเกศ13.พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโรวัดสามพระยา14.พระมหาอรรถพล ปญฺญาโชติ วัดสามพระยา15.สามเณรกวีศักดิ์วาปีกุลเศรษฐ์วัดสามพระยา

16.พระมหาบุญส่งวรวีโรวัดสุทัศนเทพวราราม17.พระมหาจุลพล สารทสฺสีวัดสุทัศนเทพวราราม18.พระมหาวรจักษ์วรจกฺกวฑฺฒโนวัดเสมียนนารี19.พระมหาวิลัย วรกวินฺโท วัดหัวลําโพง20.พระมหากิตติศักดิ์ จตฺตมโลวัดบางนานอก21.พระมหาวิทยา ชยวุฑฺโฒวัดทองธรรมชาติ22.พระมหาสายฝน มณิโชติวัดปากน้ํา23.พระมหาเอกชัย เอกญฺชโย วัดปากน้ำ24.พระมหาชาตรีธมฺมฏฺฐิติ วัดจันทาราม25.พระมหาทัศพล คนฺธวโรวัดโมลีโลกยาราม26.พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวทีวัดโมลีโลกยาราม27.พระมหาเอกชัย อาภาธโรวัดอรุณราชวราราม28.พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโยวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี29.พระมหากฤษดา โอภาโสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ30.พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

31.สามเณรทองสุข พรหมมีเดช วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย32.สามเณรสมยศ ดาทอง วัดจองคํา จ.ลําปาง33.สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์ วัดจองคํา จ.ลําปาง34.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย วัดจองคํา จ.ลําปาง35.พระมหาวรวัฒน์ วรวฑฺฒโนวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่36.พระมหาธนิต ธนิโต วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม)จ.เชียงใหม่37.พระมหาสิทธิชัย เตชวณฺโณวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่38.พระมหาคัมภีร์ภูริวฑฺฒโน วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่39.สามเณรธนธรณ์คูสูงเนินวัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี40.พระมหาประทวน อาภสฺสโรวัดสายทอง จ.หนองบัวลําภู41.พระมหาวิทวัฒน์วิวฑฺฒนเมธี วัด สว่างหัวนาคํา จ.กาฬสินธุ์42.พระมหาสิงหาอาภสฺสโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี43.พระมหาอมรเทพวรธมฺโม วัดทับไทร จ.จันทบุรี และ 44.พระมหาบดินทร์ญาณาวุโธ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี ส่วนระดับบ.ศ.9มีสำนักเรียนส่งสอบ3คนคงสอบ3คน สอบได้1คนคือ น.ส.สิรินุช บุสโร สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานีสำหรับสถิติพระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบทุกระดับชั้นตั้งแต่ประโยค 1-3 ถึงป.ธ.9มีผู้เข้าสอบจำนวน 22,986 รูป มีผู้สอบได้ทั้งหมด 2,755 รูปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 645