อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

13มหา'ลัยขอคิดเกณฑ์ประเมินเอง

13 มหา'ลัยสมาชิก ทปอ.ไม่อยากใช้ระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ชี้เป็นสิทธิที่ทำได้ตามประกาศของ สกอ. อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 01.06 น.

วันนี้(10 พ.ค.)ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จำนวน 13 แห่งจากทั้งหมด 27 แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเอง แทนการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.

“การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในขึ้นใช้เองสามารถดำเนินการได้ เพราะตามประกาศของ สกอ.ให้อิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทดแทนระบบประกันคุณภาพของ สกอ.ได้เพียง แต่ต้องแจ้งให้ สกอ.รับทราบวิธีการประเมินคุณภาพภายในว่าเป็นอย่างไรด้วย ทั้งนี้ ทปอ.กำลังจัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือ นำระบบการประกันคุณภาพของที่อื่น ๆ มาใช้แทน ของ สกอ.ด้วย เพราะการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันในเวทีระดับโลกได้”ผศ.ดร.ประเสริฐกล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 384