อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

13มหา'ลัยขอคิดเกณฑ์ประเมินเอง

13 มหา'ลัยสมาชิก ทปอ.ไม่อยากใช้ระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ชี้เป็นสิทธิที่ทำได้ตามประกาศของ สกอ. อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 01.06 น.

วันนี้(10 พ.ค.)ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จำนวน 13 แห่งจากทั้งหมด 27 แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเอง แทนการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.

“การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในขึ้นใช้เองสามารถดำเนินการได้ เพราะตามประกาศของ สกอ.ให้อิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทดแทนระบบประกันคุณภาพของ สกอ.ได้เพียง แต่ต้องแจ้งให้ สกอ.รับทราบวิธีการประเมินคุณภาพภายในว่าเป็นอย่างไรด้วย ทั้งนี้ ทปอ.กำลังจัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือ นำระบบการประกันคุณภาพของที่อื่น ๆ มาใช้แทน ของ สกอ.ด้วย เพราะการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันในเวทีระดับโลกได้”ผศ.ดร.ประเสริฐกล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 384