อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

วัดสระเกศฯหนุนทำสื่อเผยแผ่พุทธโดนใจโจ๋

วัดสระเกศฯ ผลิตพระวิทยากรกระบวนธรรมรุ่นที่ 1 หวังสร้างพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาคุณภาพมีทักษะฟัง คิด พูด อ่าน เขียน มีความรู้จิตวิทยา เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขณะที่ "พระพรหมสิทธิ"กรรมการ มส.ฝากความหวังทำหน้าที่เผยแผ่ สืบต่อ ปกป้องพระพุทธศาสนา จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.04 น.

วันนี้(11 ก.ค.)พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เข้าร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรปิดการอบรมหลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรมรุ่นที่ 1 ของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  วัดสระเกศฯ จำนวน 80 รูป โดยได้ฝากให้พระวิทยากรทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา และสืบต่อพระพุทธศาสนา พร้อมขอให้ไม่ประมาทในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากพระวิทยากรเหล่านี้ได้เห็นความลำบากของพระพุทธองค์ในการเผยแพร่หลักธรรม และเห็นการล่มสลายของพระพุทธศาสนาในอินเดียมาแล้ว
   
พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวว่า การสร้างพระวิทยากรกระบวนธรรมให้มีความรู้ทางด้านจิตวิทยา และหลักธรรมที่ถูกต้อง ทั้งด้านการฟัง คิด สื่อ เขียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณ ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาชีวิต ตอบคำถามทางพระพุทธศาสนา ให้แก่พุทธศาสนิกชน รวมถึงผลิตสื่อที่จะเผยแพร่ธรรมะสู่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งหากพระวิทยากรกระบวนธรรมมีเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศก็จะก่อให้เกิดพลังในการสืบต่อและปกป้องพระพุทธศาสนา และถือเป็นจุดเริ่มปฏิวัติรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วย
   
ด้านมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม ฐานะหัวหน้าโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม กล่าวว่า จากนี้ไปพระวิทยากรดังกล่าวจะทำหน้าที่ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งประธานรุ่น และประธานแต่ละภาคแล้ว รวมถึงจะเริ่มจัดอบรมพัฒนาและผลิตสื่อ เพื่อหาทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่มวัยรุ่นให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และในอนาคตจะมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากรแห่งแรกในประเทศไทย ทำหน้าที่อบรมพระวิทยากรโดยเฉพาะ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ วัดสระเกศ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 26