อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ "12 สิงหา" 85 รูป

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พิเศษ ราชินี ครบ 7 รอบ พระสงฆ์ 85 รูป เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง ขึ้นชั้นธรรม ที่พระธรรมรัตนมงคล  ขณะที่เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ขึ้นชั้นราช ที่พระราชวิสุทธิประชานาถ เตรียมเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ 12 สิงหาคม นี้         อังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 21.00 น.

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  12 สิงหาคม 2559 จำนวน 85 รูป ดังนี้ พระราชาคณะชั้นธรรม  จำนวน 4 รูป ได้แก่ 1.พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ 2.พระเทพสุวรรณโมลี วัดป่าเลไลยก์  จ.สุพรรณบุรี เป็น พระธรรมพุทธิมงคล 3.พระเทพรัตนากร วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระธรรมรัตนมงคล 4.พระเทพสุธี วัดนิมานรดี เป็น พระธรรมโพธิมงคล 

พระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 16  รูป ได้แก่ 1.พระราชวราลังการ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เป็น พระเทพมงคลนายก 2.พระราชเมธากรกวี วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระเทพมงคลโสภณ 3.พระราชรัตนวิสุทธิ์ วัดด่านประชากร จ.ชุมพร เป็น พระเทพวิสุทธาจารย์ 4.พระราชพิศาลสุธี วัดโพธิการาม จ.ชุมพร เป็น พระเทพมงคลกวี 5.พระราชปฎิภาณมุนี วัดประยุรวงศาวาส เป็น พระเทพปฏิภาณกวี 6.พระราชสุตกวี วัดมหรรณพาราม เป็น พระเทพสุตเมธี 7.พระราชปัญญาโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน  เป็น พระเทพรัตนนายก 8.พระราชธีราจารย์ วัดมณีวนาราม จ.อุบลราชธานี เป็นพระเทพวราจารย์ 9. พระราชปริยัติสุนทร วัดเทพลีลา เป็น พระเทพรัตนากร 10.พระราชปริยัติเวที วัดสุวรรณาราม เป็น พระเทพสุวรรณเมธี 11.พระราชสิทธินายก วัดเนินพระ จ.ระยอง เป็น พระเทพสิทธิเวที 12.พระราชวินัยโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพมงคลโมลี 13.พระราชสิงหวรมุนี วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพสิงหวราจารย์ 14.พระราชวิสุทธิเวที วัดชนะสงคราม เป็น พระเทพสุธี 15.พระราชวิทยาคม วัดท่าไม้แดง จ.ตาก เป็น พระเทพสิทธาคม วิ.16.พระราชปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม เป็น พระเทพปริยัติโมลี 

พระราชาคณะชั้นราช จำนวน 24 รูป ได้แก่ 1.พระศรีปริยัติสุธี วัดอรุณราชวราราม เป็น พระราชธีราจารย์ 2.พระศรีปริยัติบดี วัดมุมป้อม จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชปริยัติเวที 3.พระวิมลปัญญาภรณ์ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี เป็น พระราชปัญญาโมลี 4.พระวิสุทธิคณาภรณ์ วัดราชาธิวาส เป็น พระราชมงคลกวี 5.พระวีรชัยสุนทร วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ เป็นพระราชชัยสิทธิสุนทร 6.พระปัญญากรกวี วัดทรายมูล จ.เชียงราย เป็น พระราชสิทธินายก 7.พระโพธิรังษี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นพระราชโพธิวรคุณ 8.พระปริยัติกิจวิธาน วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระราชปริยัติสุนทร 9.พระอุดมประชาทร วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เป็น พระราชวิสุทธิประชานาถ 10.พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น พระราชรัตนสุนทร 11.พระปริยัติกิจโกศล วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร เป็น พระราชปริยัติคุณ 12.พระปิฎกโกศล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็น พระราชวิสุทธิเวที 13.พระสุนทรกิจโสภณ วัดคณิกาผล เป็น พระราชวิริยาภรณ์ 14.พระวิมลสุตาภรณ์ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็น พระราชสุวัฒนาภรณ์ 15.พระสิริรัตนสุธี วัดแสงธรรมสุทธาราม จ.นครสวรรค์ เป็น พระราชมงคลโสภณ 16.พระพิพิธพัฒนาทร วัดปริวาส เป็น พระราชพัฒนากร 17.พระรัตนเวที วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระราชรัตนวิสุทธิ์ 18.พระพิมลสมณคุณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระราชวิสุทธาจารย์ 19.พระปริยัติสารคุณ วัดบรมนิวาศ เป็น พระราชปริยัติมงคล 20.พระวินัยเมธี วัดสัมพันธวงศาราม เป็น พระราชมงคลเมธี 21.พระสิทธิพัฒนาทร วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ เป็น พระราชพัฒนสุนทร 22.พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศฯ เป็น พระราชกิจจาภรณ์ 23.พระสิริวัฒโนดม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น พระราชมงคลดิลก 24.พระกิตติวิมลเมธี วัดโสมนัส เป็น พระราชกิตติมงคล วิ.

พระราชาคณะชั้นสามัญ จำนวน 41  รูป ได้แก่ 1.พระมหากำพล วัดบางอ้อยช้าง จ.นนทบุรี เป็น พระอุดมสิทธินายก 2.พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม จ.สุพรรณบุรี เป็น พระมงคลกิตติวิบูลย์ 3.พระครูสุธรรมานุศาสก์ วัดปุรณาวาส เป็น พระมงคลธรรมาจารย์ 4.พระครูสิริโชติวัฒน์ วัดคู่สร้าง จ.สมุทรปราการ เป็น พระมงคลญาณวิกรม 5.พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระมงคลวุฒาจารย์ 6.พระครูทักษิณานุกิจ วัดห้วยจรเข้ จ.นครปฐม เป็น พระมงคลชัยวัฒน์ 7.พระมหาวิจารณ์  วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระอุดมปิฎก 8.พระครูโอภาสกิตติวัฒน์ วัดเรืองยศสุทธาราม เป็น พระมงคลรัตโนภาส 9.พระครูสุนทรบุญเขต วัดลานบุญ เป็น พระมงคลบุญเขต 10.พระครูโกศลวิมลกิจ วัดแสนสุข เป็น พระมงคลปริยัติกิจ 11.พระครูสิริพัฒนโสภณ วัดศิริเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็น พระมงคลธรรมธัช 12.พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จ.สมุทรสาคร เป็น พระมงคลพัฒนาภรณ์ 13.พระครูวรคุณประยุต วัดพิพัฒนมงคล จ.สุโขทัย เป็น พระมงคลพัฒนพิธาน 14.พระครูกิตติวโรปการ วัดสระจันทราวาส จ.ขอนแก่น เป็น พระมงคลกิตติวงศ์ 15. พระครูปทุมวรกิจ วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี เป็น พระมงคลวโรปการ

16.พระมหาสมศักดิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็น พระอุดมบัณฑิต 17.พระมหากวิพัฒน์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระอุดมปรีชาญาณ 18.พระมหาปรีชา วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระปรีชามงคลญาณ 19.พระมหาสมศักดิ์ วัดพระงาม จ.นครปฐม เป็น พระอุดมธรรมเมธี 20.พระมหานาวิน วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น พระอุดมธรรมวาที 21.พระมหาวิชิต วัดธาตุ จ.ขอนแก่น เป็น พระอุดมพุทธิญาณ 22.พระมหาสิทธิชัย วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น พระมงคลสุตาคม 23.พระมหาศักชาย วัดกัลยาณมิตร เป็น พระมงคลสิทธิการ 24.พระมหาบุญถิ่น วัดกลาง จ.บุรีรัมย์  เป็นพระมงคลสุตกิจ 25.พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  วัดยานนาวา เป็น พระมงคลวชิรากร 26.พระครูปัญญาภรณ์โสภิต วัดตรีทศเทพ เป็น พระมงคลปัญญาภรณ์ 27.พระครูโสภณเมธาวัฒน์ วัดนรนาถสุนทริการาม เป็น พระมงคลเมธาวัฒน์ 28.พระครูปรีชาธรรมวิธาน วัดบวรมงคล เป็น พระมงคลธรรมวิธาน 29.พระครูเมธีธรรมานุยุต วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เป็นพระมงคลธรรมาภรณ์ 30.พระครูสิทธิธรรมมงคล วัดมกุฎกษัตริยาราม เป็น พระมงคลปริยัติสุธี

31.พระมหา มรว.นันทวัฒน์ ยุคล วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระมงคลสุทธิวงศ์ 32. พระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี เป็น พระมงคลธรรมภาณ 33.พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา เป็น พระมงคลรัตนสุธี 34.พระมหานิยม วัดลำผักชี เป็น พระศรีปริยัติมงคล 35.พระครูโพธารามพิทักษ์ วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี เป็นพระมงคลชัยสิทธิ์ 36.พระครูไพศาลชัยกิจ วัดเทพหิรัณย์ จ.ชัยนาท เป็น พระมงคลกิจโกศล 37.พระมหาสุวิทย์ วัดชัยฉิมพลี เป็น พระอุดมวรญาณ 38.พระมหายอดรัก วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร เป็น พระอุดมปริยัติ 39.พระมหาอุเทียน วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น เป็น พระมงคลปริยัติธาดา 40.พระครูศรีรัตนาภรณ์ วัดพรหมวงศาราม เป็น พระมงคลรัตนาภรณ์ และ41.พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็น พระมงคลธีรคุณ ทั้งนี้พระสงฆ์ทั้ง 85 รูป จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 12 ส.ค.2559 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15.88K