อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

เตรียมอุดมฯปรับวิธีคัดเด็กโควตาปี 60

โรงเรียนอุดมศึกษา เปลี่ยนวิธีคัดเลือกเด็กประเภทโควตาจังหวัด ปีการศึกษา 2560 ใหม่ ออกข้อสอบเอง ใช้ข้อสอบฉบับ สมัครออนไลน์เท่านั้น หลังผู้ปกครองแคลงใจ สพม.จัดสอบเอง ไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.04 น.

วันนี้(29 พ.ย.) ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต1 กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2560ว่า ปีนี้การรับนักเรียน ประเภทโควตาจังหวัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะรับนักเรียนจากทุกจังหวัดของประเทศ จำนวน 296 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนการรับนักเรียนทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กำลังเรียนชั้นม.3 ของโรงเรียนในจังหวัดนั้น โดย นักเรียน แผนกการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นม.1-ม.3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90 แผนก การเรียนภาษา-คณิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นม.1-ม.3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม อังกฤษพื้นฐาน อังกฤษเพิ่มเติม รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90 และแผนกการเรียนที่เน้น ภาษาเฉพาะภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นม.1-ม.3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมีคะแนนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน อังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และสังคมศึกษาพื้นฐาน รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.90 แผนก

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ กล่าวต่อไปว่า นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://apply.triamudom.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 12 มกราคม 2560 ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะทำการสอบคุณสมบัติ และประกาศราชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบ ที่สนามสอบ ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยการสอบข้อเขียนและใช้แบบทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ได้กำหนดการสอบข้อเขียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ใน 5 รายวิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ประกาศผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องยืนยันการขอใช้สิทธิ์เป็นนักเรียนที่จะเข้าเรียนประเภทโควตาจังหวัดทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 หากไม่ยืนยันก็จะถือว่าสละสิทธิ์

“ การสอบโควตาจังหวัดครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ใช้วิธีการสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ จากเดิมที่จะมอบให้สพม.แต่ละจังหวัดไปดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ซึ่งบางจังหวัด คัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน หรือคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทำให้ถูกมองว่า มาตรฐานในการรับเด็กระบบโควตาของแต่ละจังหวัดไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดข้อร้องเรียน ขณะที่ผู้ปกครองก็มีความคลางแคลงใจ ดังนั้นทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงปรับระบบการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาจังหวัดใหม่ โดยใช้วิธีดังกล่าว เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักเรียนได้มาตรฐานเดียวกันและผู้ปกครองเองก็จะได้สบายใจ”ผอ.สพม.1 กรุงเทพฯ กล่าว

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

ความคิดเห็น