อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

สอศ.คลอดแผนพัฒนาอาชีวะ 20 ปี

สอศ.จัดทำยุทธศาสตร์อาชีวะ 20 ปี เน้น 7 ยุทธศาสตร์ 5 พันธกิจ โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชีวะสากล พุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.55 น.

วันนี้( 14 ธ.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2579 โดยมี 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ 2.พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 3.ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 5.เพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ 7.ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง และยังมีอีก 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 1.การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 2.ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา4.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ 5.พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

“สอศ.ถือเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการยกระดับงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล” เลขาธิการ กอศ.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20