อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

เพิ่มเงินเดือนครู เลื่อนวิทยฐานะ วุฒิต้องตรงสาขาที่จบ

“พินิจศักดิ์ “แจงแนวปฎิบัติเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ และ ก.ค.ศ.รับรองวุฒิ แก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียนไปเรียน ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 17.42 น.

วันนี้( 30 ธ.ค.)นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว26 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ เนื่องจากที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 และ ว10/2554  โดยต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอน  เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนอยู่ เพื่อนำวุฒิไปใช้ประโยชน์และที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)รับทราบแล้ว แต่พบว่า ยังมีความสับสนกันอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงานก.ค.ศ.จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติก.ค.ศ.เพิ่มเติม ดังนี้

     1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้
     2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
     3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติก.ค.ศ.
     4.ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก จะขอมีวิทยะฐานะชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติก.ค.ศ.
     ทั้งนี้วุฒิที่จะนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องเป็นคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 32