อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

สกศ. เคาะ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาปฐมวัย

สกศ. เคาะ 7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมส่งนักวิชาการลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ก่อนสรุปสาระสำคัญเสนอคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง จันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.46 น.


วันนี้(16ม.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สกศ.กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ 4) ที่มี 7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมการดำเนินงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย 1 การจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กในเมืองและพื้นที่ห่างไกล 2 การพัฒนาการเป็นพ่อเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว เน้นปรับบทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกเท่านั้น 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 4 การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินการตามกฎหมาย เน้นการบังคับใช้กฎหมาย การบัญญัติและปรับปรุงกฎหมาย 6 การศึกษา การจัดการความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ และ 7 เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การติดตามงานและประเมินผล และการสร้างเครือข่ายการประสานงานการทำงานร่วมกัน เน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกต่าง ๆ บูรณาการนำสู่การขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม โดยในช่วงมกราคม - กุมภาพันธ์ จะส่งนักวิชาการลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และสรุปสาระสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ( ก.พ.ป.) พิจารณาอีกครั้ง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60