อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

"ประจิน"สั่งปั๊นช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

บอร์ดคุณวุฒิแห่งชาติไฟเขียวโรดแม็พ ขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พร้อมปรับระดับกรอบคุณวุฒิเป็น 8 ระดับเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้าน “ประจิน”สั่งปั้นช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตั้งเป้า 4,000คน ภายในปี 2567 พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.01 น.

วันนี้(2ก.พ.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ที่มี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(โรดแม็พ) พ.ศ.2560-2564เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศตามมาตรฐานอาเซียนและสากล เพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0และทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต โดยวางเป้าหมายว่า ปี 2560จะเร่งปรับหลักสูตรและเกณฑ์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ NQF ปี 2561-2562พัฒนาฐานข้อมูลตามหลักการ NQF ปี 2563 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และภายในปี 2564 ทุกหลักสูตรมีความพร้อมที่จะนำไปใช้

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับระดับ NQF เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 8ระดับ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสามารถเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) โดยประเทศไทยจะนำร่องการเทียบเคียง NQF กับ AQRF ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้พล.อ.อ.ประจินได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) และเหล่าทัพ ร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และเร่งจัดทำแผนการพัฒนาช่างซ่อมบำรุงอากาศยานทุกประเภทระยะยาว (ปี 2560-2567) โดยตั้งเป้าผลิตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานให้ได้ 4,000คน ภายในปี 2567

“ที่ประชุมยังได้คัดเลือกสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศใน 10อุตสาหกรรม โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 5 กลุ่ม คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 5กลุ่ม ได้แก่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร”เลขาธิการ สกศ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27