อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

"พระสังฆราช" ให้สานต่อหมู่บ้านรักษาศีล 5

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริสานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เตรียมออกพระบัญชาตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการตามเดิม ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ต้น พุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.20 น.


วันนี้ (22 มี.ค.) พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระองค์ทรงขอให้โครงการหมู่บ้านศีล 5 เดินหน้าต่อไป พร้อมกันนี้พระองค์ยังทรงเตรียมที่จะออกพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. เป็นประธานอำนวยการโครงการนี้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเดิมตำแหน่งประธานอำนวยการ จะเป็นตำแหน่งของประธานกรรมการ มส. แต่เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช ทรงเห็นว่า โครงการหมู่บ้านศีล 5 ริเริ่มโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงทรงต้องการถวายคืนตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ในวันที่ 25 มี.ค.นี้ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านศีล 5 จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 ที่อาศรมพระธรรมจาริกบ้านหนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินการของพระธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวเขา จนทำให้ชาวเขาในพื้นที่ดังกล่าวเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และขอเข้าพิธีแสดงตนเป็นชาวพุทธจำนวน1,000 ครอบครัว ทั้งยังพร้อมเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ด้วย โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะมีการมอบพระพุทธรูปจำนวน 1,000 องค์ ให้แก่ครอบครัวชาวเขาด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3.81K