อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

สพฐ.สรุปผลรับนักเรียนปี60เรียบร้อยดี

สพฐ.สรุปภาพรวมรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 เรียบร้อย จำนวนที่รับได้ต่ำกว่าแผน สาเหตุเบื้องต้นประชากรลดลง พุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.47 น.

วันนี้(10 พ.ค.)นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 นั้น ภาพรวมปีนี้ถือว่าการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขณะนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนไปเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้า

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับตัวเลขการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 นั้น โรงเรียนต่าง ๆ ได้รายงานสรุปผลการรับนักเรียนมายัง สพฐ.เกือบครบ 100% แล้ว โดยในส่วนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 โรงเรียน นั้น ภาพรวมพบว่า รับได้ต่ำกว่าแผนการรับ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นเพราะจำนวนประชากรช่วงวัยนี้ลดลง โดยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)1 กรุงเทพมหานคร แผนรับชั้น ม.1 จำนวน 17,225 คน รับไว้ 15,547 คน ม.4 แผนรับ 19,145 คน รับไว้ 15,767 คน รวม 31,314 คน ส่วน สพม.2 กทม. ชั้น ม.1 แผนรับ 14,001 คน รับไว้ 12,299 คน และ ม.4 แผนรับ 13,826 คน รับไว้ 11,178 คน รวม 23,477 คน

โดย สพม. 1 กรุงเทพฯ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 แผนรับ 360 คน สมัคร 415 รับไว้ 360 ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 171 คน รับไว้ 282 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1แผนรับ 405 คน สมัคร 408 คน รับไว้ 401 คน ม.4แผนรับ 320 คน สมัคร 110 คน รับไว้ 273 คน ร.ร.ทวีธาภิเศก ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 419รับไว้ 400 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 70 คน รับไว้ 360 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ ม.1 แผนรับ 250 คน สมัคร 809 คน รับไว้ 250 คน ม.4 แผนรับ 480 คน สมัคร 287 คน รับไว้ 480 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล ม.1แผนรับ 350 คน สมัคร 857 คน รับไว้ 350 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 28 คน รับไว้ 360 คน ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 แผนรับ 200 คน สมัคร 706 คน รับไว้ 200 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 218 คน รับไว้ 400 คน ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1แผนรับ 360 คน สมัคร 375 คน รับไว้ 335 คน ม.4แผนรับ 350 คน สมัคร 87 คน รับไว้ 340 คน ร.ร.ปัญญาวรคุณ ม.1 แผนรับ 280 คน สมัคร 338คน รับไว้ 280 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 102คน รับไว้ 280 คน ร.ร.โพธิสารพิทยากร ม.1แผนรับ 400 คน สมัคร 667 คน รับ 400 คน ม.4แผนรับ 360 คน สมัคร 170 คน รับไว้ 360 คน

ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 แผนรับ 40 คน สมัคร 56 คน รับไว้ 41 คน ม.4 แผนรับ 40 คน สมัคร 67คน รับไว้ 46 คน ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 722 คน รับไว้ 500 คน ม.4 แผนรับ 450 คน สมัคร 225 คน รับไว้ 400 คน ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 782 คน รับไว้ 500 คน ม.4 แผนรับ 450 คน สมัคร 250 คน รับไว้ 448 คน ร.ร.โยธินบูรณะ ม.1แผนรับ 300 คน สมัคร 795 คน รับไว้ 300 คน ม.4แผนรับ 550 คน สมัคร 417 คน รับไว้ 550 คน ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 916 คน รับไว้ 500 คน ม.4 แผนรับ 550 คน สมัคร 244 คน รับไว้ 550 คน ร.ร.ราชวินิตมัธยม ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 427คน รับไว้ 366 คน ม.4 แผนรับ 450 สมัคร 184 คน รับไว้ 294 คน ร.ร.วัดนวลนรดิศ ม.1 แผนรับ 300คน สมัคร 391 คน รับไว้ 300 คน ม.4 แผนรับ 350คน สมัคร 172 คน รับไว้ 350 คน ร.ร.วัดราชโอรส ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 708 คน รับไว้ 400 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 106 คน รับไว้ 362 คน

ร.ร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 589 คน รับไว้ 500 คน ม.4 แผนรับ 550 คน สมัคร 120 คน รับไว้ 444 คน ร.ร.ศึกษานารี ม.1แผนรับ 450 คน สมัคร 880 คน รับไว้ 450 คน ม.4แผนรับ 450 คน ไม่มีสมัคร รับม.3 เดิม 450 คน ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 486 คน รับไว้ 450 คน ม.4 แผนรับ 405 คน สมัคร 158 คน รับ 405 คน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ม.1 แผนรับ 250 คน สมัคร 356 คน รับไว้ 241 คน ม.4 แผนรับ 315 คน สมัคร 174 คน รับไว้ 271 คน ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 แผนรับ 320 คน สมัคร 388 คน สมัคร 352 คน ม.4 แผนรับ 320 คน สมัคร 171 คน รับไว้ 262 คน ร.ร.สตรีวิทยา ม.1แผนรับ 350 คน สมัคร 694 คน รับไว้ 350 คน ม.4แผนรับ 480 คน รับไว้ 480 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 แผนรับ 240 คน สมัคร 1,167 คน รับไว้ 240 คน ม.4 แผนรับ 545 คน สมัคร 209 คน รับไว้ 545 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ม.1 แผนรับ 300คน สมัคร 616 คน รับไว้ 300 คน ม.4 แผนรับ 250คน สมัคร 238 คน รับไว้ 250 คน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 แผนรับ 300 คน สมัคร 848 คน รับไว้ 300 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 341 คน รับไว้ 360 คน และร.ร.สายปัญญา ม.1แผนรับ 200 คน สมัคร 144 คน รับไว้ 177 คน ม.4แผนรับ 360 สมัคร 99 คน รับไว้ 252 คน

ส่วน สพม.2 กรุงเทพฯ ได้แก่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 แผนรับ 542 คน สมัคร 475 คน รับไว้ 390 คน ม.4 แผนรับ 440 คน สมัคร 243 คน รับไว้ 390 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 แผนรับ 400คน สมัคร 840 คน รับไว้ 352 คน ม.4 แผนรับ 550คน สมัคร 322 คน รับไว้ 532 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 แผนรับ 650คน สมัคร 1,202 คน รับ 587 คน ม.4 แผนรับ 750คน สมัคร 364 คน รับไว้ 607 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.1แผนรับ 450 คน สมัคร 528 คน รับไว้ 450 คน ม.4แผนรับ 400 คน สมัคร 230 คน รับไว้ 379 คน ร.ร.เทพลีลา ม.1 แผนรับ 360 คน สมัคร 463 คน รับไว้ 359 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 146 คน รับไว้ 254 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 735 คน รับไว้ 472 คน ม.4 แผนรับ 495 คน สมัคร 186 คน ไม่รายงานตัวเลขรับไว้ ร.ร.นวมินทราชินูทิศกรุงเทพมหานคร ม.1 แผนรับ 480 คน สมัคร 531 คน รับไว้ 420 คน ม.4 แผนรับ 288 คน สมัคร 114 คน รับไว้ 254 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 แผนรับ 336 คน สมัคร 538 คน รับไว้ 305 คน ม.4 แผนรับ 405 คน สมัคร 198 คน รับไว้ 386 คน

ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ม.1 แผนรับ 315คน สมัคร 516 คน รับไว้ 309 คน ม.4 แผนรับ 360คน สมัคร 124 คน รับไว้ 341 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 628 คน รับ 450 คน ม.4 แผนรับ 378คน สมัคร 109 คน รับไว้ 378 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา ม.1 แผนรับ 450คน สมัคร 664 คน รับไว้ 430 คน ม.4 แผนรับ 384คน สมัคร 137 คน รับไว้ 384 คน ร.ร.บางกะปิ ม.1 แผนรับ 540 คน สมัคร 685 คน รับไว้ 510 คน ม.4 แผนรับ 450 คน สมัคร 150 คน รับไว้ 399 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี)ม.1 แผนรับ 600 คน สมัคร 1,025 คน รับไว้ 557 คน ม.4แผนรับ 750 คน สมัคร 278 คน รับไว้ 731 คน ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)2 ชั้นม.1 แผนรับ 550 คน สมัคร 973 คน รับไว้ 550 คน ม.4 แผนรับ 600 คน สมัคร 362 คน รับไว้ 532 คน ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)4 ชั้นม.1 แผนรับ 300 คน สมัคร 334 คน รับไว้ 274 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 140 คน รับไว้ 269 คน ร.ร.พรตพิทยพยัต ม.1 แผนรับ 440 คน สมัคร 510คน รับไว้ 334 คน ม.4 แผนรับ440 คน สมัคร 230คน รับ 416 คน ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1แผนรับ 440 คน สมัคร 555 คน รับไว้ 439 คน ม.4แผนรับ 440 คน สมัคร 118 คน รับไว้ 440 คน ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 แผนรับ 576 คน สมัคร 1,229 คน รับไว้ 556 คน ม.4 แผนรับ 672 คน สมัคร 421 คน รับไว้ 651 คน ร.ร.วชิรธรรมสาธิต ม.1แผนรับ 500 คน สมัคร 674 คน ไม่รายงานผลการรับ ม.4 แผนรับ 384 คน สมัคร 174 คน ไม่รายงานผลการรับ

ร.ร.วัดสุทธิวราราม ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 446 คน รับไว้ 436 คน ม.4 แผนรับ 500 คน สมัคร 209 คน รับไว้ 541 คน ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 แผนรับ 600 คน สมัคร 806 คน รับไว้ 600 คน ม.4 แผนรับ 500 คน สมัคร 179 คน รับไว้ 288 คน ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 แผนรับ 240 คน สมัคร 258 คน รับไว้ 240 คน ม.4 สมัคร 360 คน สมัคร 212 คน รับไว้ 360 คน ร.ร.สตรีวิทยา2 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1แผนรับ 624 คน สมัคร 971 คน รับไว้ 624 คน ม.4แผนรับ 660 สมัคร 581 คน รับไว้ 620 คน ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 539 คน รับไว้ 350 คน ม.4 แผนรับ 350 คน สมัคร 165 คน รับไว้ 348 คน ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 แผนรับ 270 คน สมัคร 400 คน รับไว้ 255 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 200 คน ไม่รายงานผลการรับ ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 แผนรับ 360คน สมัคร 324 คน ไม่รายงานผลการรับ ม.4แผนรับ 480 คน สมัคร 125 คน ไม่รายงานผลการรับ ร.ร.สารวิทยา ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 694 คน ไม่รายงานผลการรับ ม.4แผนรับ 500 คน สมัคร 289 คน รับไว้ 400 คน ร.ร.สิริรัตนาธร ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 641 คน รับไว้ 467 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 181 คน รับไว้ 308 คน ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 แผนรับ 500คน สมัคร 667 คน รับไว้ 387 คน ม.4 แผนรับ 400คน สมัคร 315 คน รับ 320 คน และร.ร.หอวัง ม.1แผนรับ 650 คน สมัคร 1,051 คน รับไว้ 542 คน ม.4แผนรับ 650 คน สมัคร 493 คน รับไว้ 650 คน


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 99