อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ศมส.ให้ทุนหนุนต่อยอดงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง

“พีรพน” แจง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดหมวดหมู่งานวิจัยและงานวิชาการใหม่ทั้งหมด พร้อมให้ทุนหนุนต่อยอดงานวิจัยไม่อยู่บนหิ้ง จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.21 น.

วันนี้ (29 พ.ค.) นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) หรือ ศมส. กล่าวว่า ศมส.ได้จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ “ทักษิณถิ่นใต้ใต้ร่มพระบารมี ที่วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน โดยเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้น เก็บข้อมูล อนุรักษ์ และพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงหาวิธีนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการให้น่าสนใจมากขึ้น และจากการพูดคุยกับคณะทำงานพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งทราบว่า ประชาชนในท้องถิ่นได้รวบรวมสิ่งของ โบราณวัตถุที่สำคัญไว้มากมาย เช่น เอกสารตำรายาโบราณอายุนับ 100 ปี  คัมภีร์ใบลาน และเครื่องมือประกอบอาชีพท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งตนได้แนะนำว่าควรศึกษาแนวทางการเก็บรักษาสิ่งของไม่ให้เสียหายตามประเภทของ เช่น ตำราโบราณ ควรคัดลอกและจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

“ศมส.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(ปี 2561-2565) ที่เน้นการสร้างเครือข่ายด้านมานุษยวิทยาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรหลักในการจัดการข้อมูลด้านมานุษยวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเริ่มปูทางการขับเคลื่อนในปี 2560 ให้วางรากฐานการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำวิจัยและงานวิชาการที่จะมีการจัดหมวดหมู่ใหม่ทั้งหมด และ ให้ทุนสนับสนุนเพื่อการต่อยอดด้วย ไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งเหมือนที่ผ่านมา”ผอ.ศมส.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12