อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ทปอ.ประกาศผลแอดมิชชั่นปี 60

สมาคม ทปอ.เตรียมประกาศผลแอดมิชชั่นปี 60 วันนี้ เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net และเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผล ขณะที่ “สุชัชวีร์”เผยคณะยอดฮิตยังเป็นสายครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.ทักษิณ มีอัตราแข่งขันสูงสุด  1 ต่อ 60  ฝากนักเรียนพลาดแอดมิชชันยังมีม.รัฐและเอกชนให้เลือก ติดต่อโดยตรงมหาวิทยาลัย เด็กนครศรีฯ ซิวที่1 คะแนนสูงสุด 89.03  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 12.44 น.

วันนี้( 15 มิ.ย.)  ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลางประจำปี 2560  โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า สมาคมทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกแอดมิชชั่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของสมาคมทปอ. https://a.cupt.net และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผล จำนวน 11 แห่ง

ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าวต่อไปว่า  ในปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น  จำนวน 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม  78  สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719สาขาวิชา ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.97  จำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกทปอ.  จำนวนรับ 78,044 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  59,910 คน คิดเป็นร้อยละ 76.76 มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนรับ19,977 คน  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248  คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.75 

ทั้งนี้กำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย. 2560 ยกเว้นมหาวิทยาลัย  4 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 22 มิ.ย.2560  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิ.ย.2560  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 21 มิ.ย.2560 ทุกคณะ/สาขา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิ.ย.2560 ซึ่งขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
สำหรับ คณะ/สาขาวิชายอดฮิตที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาลัยเขตปัตตานี ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1 :43 และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43

“นักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิชชั่นในปีนี้ ยังมีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและ เอกชน อีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง อย่างไรก็ตามตัวเลขผู้มีมิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในปีนี้ถือว่าน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดรับในระบบรับตรงและโควตาต่าง ๆไปก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้เด็กส่วนใหญ่ได้ที่เรียนไปแล้ว และเป็นที่น่าดีใจเด็กที่ได้ที่ 1ในคณะต่าง ๆเป็นเด็กจากต่างจังหวัด และยังเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเช่นกัน ซึ่งสะท้อนว่าเด็กต่างจังหวัดก็เก่งไม่น้อยกว่าเด็กกรุงเทพฯ และโรงเรียนต่างจังหวัดก็มีคุณภาพ ”ประธานทปอ. กล่าว

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน  7 ราย ได้แก่นายครองพิภพ วิรัตินนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คะแนน 89.03  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  คะแนน 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายจิรายุส ทองประสม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนน 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์  นายธีรภัทร อรุณรัตน  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา คะแนน 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คะแนน 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คะแนน 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน คะแนน 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31