อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

โปรดเกล้าฯพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราช 90 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชูปถัมภ์บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช  25-26 มิ.ย.นี้ ขณะที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดให้จัดงานคล้ายวัดประสูติเรียบง่าย จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 18.11 น.

วันนี้(19 มิ.ย.)พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร)  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ทั้งสองวัน  โดยวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 17.30น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ เนื่องในพิธีดังกล่าวด้วย  ขณะเดียวกัน สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแทนในวันที่ 25 มิ.ย. และจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ในวันที่ 26 มิ.ย.

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทได้กราบทูลปวารณาถวายของเฉลิมพระขวัญในวาระดังกล่าวแด่สมเด็จพระสังฆราช แต่สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระมติว่า ไม่โปรดให้ถวายสิ่งใดเป็นประโยชน์ใช้สอยประจำพระองค์ แต่มีพระประสงค์จะทรงเจริญรอยพระจริยาของสมเด็จพระอุปัชฌายะ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการอุปการะกิจการของโรงเรียนวัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราชจึงโปรดประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธ จัดทำพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ เป็นรุ่นแรกนับแต่ทรงได้รับการสถาปนาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำหรับถวายเพื่อประทานตามพระอัธยาศัยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสมนาคุณโดยเสด็จพระกุศลปรับปรุงอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 และก่อสร้าง อาคารอรุณนิภาคุณากร เพื่อเป็นอาคารเรียนและพิพิธภัณฑ์ของวัดและโรงเรียนวัดราชบพิธ

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวอีกว่า สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานนามรุ่นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ว่า อริยวงศ์ ซึ่งหมายถึงระเบียบปฏิบัติ คุณสมบัติ 4 อย่าง ของบรรพชิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ ได้แก่ สันโดษจีวร 1 สันโดษด้วยบิณฑบาต 1 สันโดษด้วยเสนาสนะ 1 ยินดีในการเจริญกุศลและละอกุศล 1 ดังนั้นนาม อริยวงศ์ ถือเป็นมงคลนามตามพระบรมพุทโธวาท พร้อมกันนี้ได้โปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม ออป พร้อมเลข 90 ประดิษฐานที่หลังองค์พระทุกองค์ ทั้งนี้ได้มีพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมาแล้ว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 40