อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 เมษายน 2564

สพป.นศ. 2เดินหน้าโรงเรียนสุจริต

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เดินหน้าโครงการโรงเรียนสุจริต ปลูกฝัง 5 คุณลักษณะสำหรับนักเรียน หวังให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต คอรัปชันสิ้นเชิง อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 15.39 น.

วันนี้(27 มิ.ย.)ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช (สพป.นศ.)เขต 2 กล่าวในการเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาการป้องกันทุจริต ภายใต้ “โครงการโรงเรียนสุจริต” ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ ปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการในเด็กนักเรียน คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยในปีนี้จะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและทดสอบระบบความคิดของนักเรียน โดยฐานต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสร้างความตระหนัก ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน กิจกรรมเรียนรู้ฐานความดี กิจกรรมใครทำ และกิจกรรมชวนคิด ชวนแก้ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนต้นแบบของเครือข่ายสุจริตสามารถนำคุณลักษณะ 5 ประการไปขยายผลแก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเอง และเพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริตนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของแต่ละโรงต่อไป

“การจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 40% และจะขยายให้ครบ 100% ต่อไป ซึ่งหากนักเรียนได้ยึดถือและปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตแล้ว เชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต คอรัปชันได้อย่างแน่นอน “รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น