อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

เปิดปฏิทินรับตรงกลุ่มแพทย์ปี61

กสพท.เปิดปฏิทินรับตรงกลุ่มแพทย์ 16 สถาบัน รับรวมทั้งสิ้น 2,666 คน เลขาธิการ กสพท. ย้ำกลุ่มแพทย์เข้ารับรอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ของทีแคส เผยเริ่มรับสมัคร ก.ย. 60 เตือนนักเรียนอ่านข้อมูลการสมัครอย่างละเอียด พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.11 น.

วันนี้( 13 ก.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการแถลงข่าวการประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย( กสพท) โดย ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท. กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางในปี 2561 Thai university Central Admission System (TCAS )หรือ ทีแคส  ซึ่งรับสมัคร 5 รอบ โดยกสพท.รับรอบ 3 การรับตรงร่วมกัน   โดยปีนี้มีคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม 16 สถาบัน  รับจำนวนทั้งสิ้น  2,666 คน ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 182 คน จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  30คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) 80 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 154 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 คน ศิริราชพยาบาล มม. 270 คน วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลราชวิถี) 50 คน วิทยาลัยแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลเลิดสิน)15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 180 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)40 คน วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช(นมร.) 68 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน สำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) 12 คน  มหาวิทยาลับบูรพา(มบ.)32คน สำนักวิชาแพทย์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) 28 คน  มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 85 คน  มม. 83 คน  มช. 25 คน  ม.อ. 220 คน มศว 55 คน  มข. 15 คน มธ. 25 คน มน. 10 คน สำนักวิชาทันตกรรมแพทยศาสตร์ มทส.10 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 150 คน  มข. 15 คน  มช.25 คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10 คน  มม.40 คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ศรีวิชัย 40คน  มทร.ตะวันออก 12 คน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส )10 คน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 75 คน  จุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) 80 คน  มม. 140 คน  มช. 80 คน  มศว(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน  มศว(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)20 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี( มอบ.)(สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) 20 คน มอบ. (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 10 คน  มธ. 30 คน  มน. (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) 20 คน  มมส  (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)10 คน มบ.60 คน ม.อ. (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 30 คน ม.อ . (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 40คน มหาวิทยาลัยพายัพ  (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) 40คน  ซึ่งนักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใดสามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันแต่ละแห่ง

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท กล่าวว่า สำหรับปฏิทินการคัดเลือกมีดังนี้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.2560 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท วันที่ 10มี.ค. 2561  ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณวันที่ 3 เม.ย.2561  สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง รอบที่ 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของทปอ.https://a.cupt.net ผู้สมัครเลือกได้ 4 สาขาวิชาแบบไม่มีอันดับ วันที่ 9-13 พ.ค.2561 ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในระบบกลาง  วันที่ 9-14 พ.ค.2561 กสพท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 20 พ.ค.2561 ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน/มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3  วันที่ 23 พ.ค.2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์Clearing House รอบที่ 3  วันที่26-28 พ.ค.2561 ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันทำการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ วันที่ 30 พ.ค.2561 สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ ประมาณวันที่ 1-5 มิ.ย.2561 กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพไปให้ทปอ. ประมาณวันที่ 6 มิ.ย.2561 และทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ประมาณวันที่  8 มิ.ย.2561
 
 “ฝากนักเรียนให้ดำเนินการตามกระบวนการหรือขั้นตอนในการรับสมัครให้ครบถ้วน และรักษาวินัย ทำตามกฎกติกา หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ควรศึกษาข้อมูลการสมัครให้ละเอียด เพราะถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกติกา กสพท คงไม่พิจารณา” ศ.พญ.บุญมี กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น