อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มจร.โชว์วิจัยธรรมะแก้ปัญหาการศึกษาเวทีโลก

รองคณบดีคณะครุศาสตร์มจร.นำทีมเสนอผลงานวิจัยธรรมะแก้ปัญหาการศึกษาสู่เวทีโลก หวังได้รับตีพิมพ์วารสารวิจัยนานาชาติ รอประกาศผลพ.ย.นี้ จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.29 น.

วันนี้(17 ก.ค.) รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผอ.โครงการปริญญาเอก หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตามที่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มจร. ร่วมกันทำการวิจัยพุทธศาสนาเชิงประยุกต์กับหลักการจัดการ และหลักบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี จนแล้วเสร็จ และกำลังต่อยอดวิจัยโดยวัดโมเดลตัวแบบพุทธบริหารการศึกษา ด้วยเครื่องมือวิจัยชั้นสูง คือโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) เพื่อให้แวดวงวิจัยนานาชาติชั้นสูงยอมรับคำสอนพุทธศาสนา ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาแม่นยำ น่าเชื่อถือ และใช้แก้ปัญหาการศึกษา และการจัดการทั่วโลกได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาเวทีวิจัยนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสู่เวทีโลก โดยจะต้องเป็นเวทีที่มีชื่อเสียงด้านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ จึงมีมติร่วมกันว่าจะนำเสนอผลงานวิจัยใน International Journal of Arts and Sciences ซึ่งได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ทั้งจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยนานาชาติด้วยรศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ได้ส่งผลงานวิจัยเมื่อต้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นได้มีหนังสือตอบรับแจ้งผลการพิจารณา แสดงความยินดีว่าบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์มจร. รวม 4 ผลงานวิจัย คือ 1.การใช้กลยุทธ์พุทธธรรมในการบริหารร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2.สมรรถนะของผู้บริหารร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3.ตัวแบบการบริหารหลักพุทธธรรมเชิงบูรณาการร.ร.ประถมศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการประถมศึกษา เขตกรุงเทพฯ และ4.ตัวแบบศูนย์กลางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กรณีศึกษามจร. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านการพิจารณาและได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอด้วยวิธีนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อวันที่ 22-26 พ.ค.ที่ผ่านมาร่วมกับผลงานวิจัยจากประเทศต่างๆประมาณ 40 ประเทศ

"คณาจารย์จากมจร. ที่เดินทางไปนำโดยพระอุดมสิทธินายก, พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูวิมลสุวรรณกร, พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, พระครูกิตติญาณวิสิฐ พระมหาสมบัติ ธนปัญโญ รศ.ดร. สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ดร. ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป และผมถือเป็นคณะสงฆ์จากมจร. ถือเป็นคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เถรวาท ชุดแรก ที่ได้รับคัดเลือกไปเสนองานวิจัยในเวทีดังกล่าว โดยขณะนี้งานวิจัยทั้ง 4 ผลงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ว่าจะได้รับตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัยระดับนานาชาติหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลประมาณเดือนพ.ย.นี้”รศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 50