อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

"สมชาย ปฐมศิริ"นั่งเก้าอี้อธิการบดีมทร.ตะวันออก

สภามทร.ตะวันออกเสียงข้างมากเลือก“สมชาย ปฐมศิริ”นั่งเก้าอี้อธิการบดีมทร.ตะวันออกคนใหม่ หวังแก้ปัญหาภายในและปัญหาธรรมาภิบาล ตลอดจนนำพามหาวิทยาลัยก้าวหน้า พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.

วันนี้(19 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ตะวันออก โดยมีศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นประธานที่ประชุม โดยพลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมทร.ตะวันออก  กล่าวว่า ในวันนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 3 คน จากผู้ผ่านการสรรหาและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด  12 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับ  3 รายชื่อที่เสนอ จากนั้นได้เปิดให้ทั้ง 3 คนได้นำเสนอแผนกลยุทธ์ในการบริหาร มทร.ตะวันออก พร้อมตอบข้อซักถามก่อนที่จะมีการลงคะแนน ปรากฎว่าต้องมีการลงคะแนนถึง 2 รอบ เนื่องจากการลงคะแนนรอบที่ 1 ไม่มีใครได้คะแนนเสียงข้างมาก จนรอบที่ 2 มีผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมากคือ รศ.ดร.สมชาย  ปฐมศิริด้านศ.ดร.สุนทร กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามา 3 คนนั้นถือว่าเป็นคนเก่งทั้งหมด รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และแนวโน้มที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของมทร.ตะวันออกได้ดี  แต่ที่เลือกรศ.ดร.สมชาย เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่สุด และคิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆของมทร.ตะวันออกได้ดี เช่น ปัญหาธรรมาภิบาล  ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า และ พัฒและเป็นหนุ่มที่มีศักยภาพ  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามจากนี้จะมีการนำเสนอรายชื่อดังกล่าวเพื่อดำเนินการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมทร.ตะวันออกต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20