อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สอศ.จับมือนิปปอนเพนต์ผลิตช่างสีรถยนต์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จับมือ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมผลิตช่างสีรถยนต์และพัฒนาครูสาขาช่างสีรถยนต์ ป้อนตลาดแรงงาน อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.51 น.

วันนี้ (14 พ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สอศ. คือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมามีหลายสาขาที่ผลิตเท่าไหร่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยหนึ่งในนั้นคือช่างสีรถยนต์ อันเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา สอศ.จึงจับมือกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรสีพ้นซ่อมรถยนต์ ป้อนตลาดอุตสาหกรรมผ่านโครงการ Protege (โปรเตเจ้) โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เปิดสอนด้านนี้ทั้งสิ้น 37 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษารวมทุกชั้นปี จำนวน 1,069 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 688 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 488 คน 

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันผลิตพัฒนากำลังคนช่างสีรถยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทวิภาคี รวมถึงพัฒนาครูสาขาช่างสีรถยนต์ ตลอดจนสนับสนุนสีซ่อมรถยนต์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วย จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ สอศ.ได้รับความร่วมมือจากบริษัทสีชั้นนำที่มีมาตรฐาน ในการร่วมมือยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านช่างสีรถยนต์ ให้ประเทศมีความก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายไทยก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี
 
ด้านนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการโปรเตเจ้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา และครูสังกัด สอศ. เข้าร่วมโครงการแล้ว 2,160 คน รวม 63 รุ่น นอกจากนี้ยังร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง สาขาช่างตัวถังและช่างซ่อมสีรถยนต์ยนต์ โดยตลอดทั้งโครงการตั้งเป้าจะผลิตช่างสีรุ่นใหม่ได้ 5,000 คน และจะเดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุน พัฒนา เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เยาวชนในสาขาช่างสีรถยนต์อย่างต่อเนื่อง
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10