อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

บอร์ดสกศ.ผ่านมาตรฐานการศึกษาชาติ

บอร์ด สกศ.เห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาชาติ เน้น 3 กลุ่ม 1.คนไทยที่พึงประสงค์2การจัดการศึกษา และ3.การสร้างวิถีการเรียนรู้ พร้อมมอบสกศ.สรุปเรื่องก่อนเสนอ ครม. จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.16 น.

วันนี้( 27พ.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัดที่มีอยู่ในประเทศ โดยร่างดังกล่าว แบ่งมาตรฐาน เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ มี 4จุดเน้น ได้แก่ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต, เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม, เป็นผู้มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองดี กลุ่มที่สอง การจัดการศึกษา มี 3จุดเน้น คือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ,มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และกลุ่มที่สาม การสร้างวิถีการเรียนรู้ มี 3จุดเน้น คือ การบริการวิชาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ , การวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแห่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ และการสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับและมิติเลขาธิการ

 สกศ.กล่าวไปว่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากที่ประชุมมีคำแนะนำและข้อเสนอจำนวนมาก จึงมอบให้สำนักงาน สกศ. กลับมาพิจารณาปรับปรุง โดยดูจากข้อเสนอแนะของที่ประชุม ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการปฏิรูปของประเทศ โดยให้นำมาให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ประกาศใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาชาติ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 77