อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

มมร.ประกาศต้านคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมมร.ประเทศเจตจำนงต้านคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย เน้นสร้างบุคลากรธรรมาธิบาล เตรียมปรับช่องโหว่แผนยุทธศาสตร์เพิ่มจุดแข็งให้มหาวิทยาลัย จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.01 น.

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2560โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.)ได้คะแนนน้อยสุด57.43เป็นอันดับรั้งท้าย นั้น วันนี้(4 ธ.ค.) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ มมร.ได้จัดสัมมนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง ออกประกาศ มมร. เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหาร มมร. โดยประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า มมร. มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เป็นมหาวิทยาลัยศีลธรรม


พระเทพบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า เจตจำนงของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการ 5 ประการ ดังนี้ 1.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 2.ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยม ศีลธรรม ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน บนพื้นฐานหลักหิริโอตตัปปะธรรม 3.ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำทุจริต 4.ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา มมร.ตระหนักถึงผลร้ายต่อการทุจริต และ5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมศีลธรรมในองค์กร'ผู้มีความรู้ดีและประพฤติดี คือ ผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์'


“ การประกาศเจตจำนงดังกล่าว ตั้งเป้าหมายจะสร้างภาพลักษณ์ให้ มมร.เป็นองค์กรที่โปร่งใส พัฒนาบุคลากรให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ทั้งนี้ อาตมาจะนำแผนยุทธศาสตร์ มมร.มาดูในรายละเอียดอีกครั้งว่า ยังมีจุดอ่อนตรงไหน และต้องดำเนินการเรื่องใดให้เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในอนาคต” อธิการบดี มมร.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 288