อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

"หมออุดม" แนะ วชช.มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชน

ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พบ “หมออุดม” ชง 3 ประเด็นสำคัญหลักขอปลดล็อคเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการเทียบโอนหน่วยกิต รวมถึงเพิ่มสัดส่วนข้าราชการของวิทยาลัยชุมชน จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.10 น.

วันนี้ (18 ธ.ค.) นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้แก่สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยให้เน้นการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนทั้ง20แห่ง พร้อมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ซึ่ง วชช.จึงได้ยื่นขอเสนอให้ รมช.ศึกษาธิการ พิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. อยากให้ปลดล็อคหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 1 คน อาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอน หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ปีถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความชำนาญเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปี การจัดอาจารย์เข้าสอนในแต่ละสาขาวิชา ให้พิจารณาจัดอาจารย์ประจำของวิทยาลัยชุมชนเข้าสอนก่อนที่จะจัดอาจารย์พิเศษเข้าสอน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อจำกัดของวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากการจะหาอาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์เป็นไปได้ยาก อีกทั้งวิทยาลัยชุมชน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการท้องถิ่น มาเป็นอาจารย์วิทยาลัยชุมชน

นายวีระชัย กล่าวต่อไปว่า   ส่วน 2.ขอให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ได้ทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้นักศึกษาที่เรียนอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน สามารถเทียบโอนได้เพียง 2 ใน 3 หรือ 60 หน่วยกิต และทำให้เมื่อนักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องเรียนเพิ่มจาก 3ปีที่เรียนอนุปริญญา ไปอีก3-4 ปี ทั้งที่หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ผ่านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือทีคิวเอฟ และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่สกอ.กำหนดเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย ก็ควรจะสามารถเทียบโอนได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 3.ขอให้เพิ่มสัดส่วนข้าราชการ วิทยาลัยชุมชนมากกว่า 16 คนตามกรอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด เพราะตอนนี้มีการขยายวิทยาลัยชุมชนไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งจำนวนข้าราชการ16 คน ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 11