อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

9มทร.ถกปัญหาเงินพนักงานมหา'ลัย

9 มทร. เตรียมนัดถกประเด็นปัญาหาเงินพนักงานมหา'ลัย 4 ม.ค.61 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติและปัญหา พร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

วันนี้ (25ธ.ค.)รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มกราคม2561 ทาง มทร.ทั้ง 9 แห่ง ได้นัดประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ปี2542ที่กำหนดให้จ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการออกนอกระบบในปี 2545 โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่มากกว่าฐานเงินเดือนของข้าราชการ คือ เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาย ก.และ เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สาย ข. และ สาย ค. โดยเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้แต่ละมหาวิทยาลัย จะเป็นรูปแบบของเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้อิสระแต่ละมหาวิทยาลัยนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยรศ.สุภัทรา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆก็ปฏิบัติตามมติ ครม.แต่วิธีการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไป ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่เข้าใจจึงได้เกิดการเรียกร้องขึ้น ดังนั้น มทร.9 แห่ง จะมาเสนอปัญหาที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเจอ และแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงบประมาณ มาชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมติ ครม.และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและให้ มทร.ทั้ง 9แห่งมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 190