อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

สอศ.เปิดเกมรุกรับสมัครเด็กอาชีวะก่อน สพฐ. 7 วัน

"สุเทพ" เดินสายแจงนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนอาขีวะปี 61 รัฐต้องเพิ่มขึ้นจากปี 60 ไม่น้อยกว่า 5% เอกชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 16% ย้ำไม่แย่งเด็กกันเอง ทำงานแบบบูรณาการเกาะติดผู้ว่าฯ ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.

วันนี้ ( 12 ม.ค.) ที่ โรงแรมเขียงใหม่ฮิลล์ มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งเป้าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐรับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 5% หรือ เพิ่มขึ้นเป็น 174,054 คน จากปีการศึกษา 2560 ที่รับได้ 165,776 คน ส่วนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 16% หรือเพิ่มเป็น 88,073 คน จากปีการศึกษา 2560 ที่รับได้ 75,925 คน โดยอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) จะต้องวางแผนการรับนักเรียนโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีการเกาะติดผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในสังกัดสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแนะแนวและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ให้โอกาสกลุ่มผู้ที่จบชั้น ม.3 ไม่ได้ศึกษาต่อเข้ามาเรียนโดยเน้นให้มีที่พักและมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนขยายการรับในระดับปริญญาตรีสายปฎิบัติการเพิ่มมากขึ้นโดยเน้นการเรียนแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
       
 เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า แนวปฎิบัติการรับนักเรียน นักศึกษาในปีนี้ขอให้ อศจ.พิจารณาในเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอน หากในพื้นที่เดียวกันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนเปิดสอนสาขาเดียวกัน อาชีวศึกษาของรัฐจะต้องรับเด็กในจำนวนเท่ากับปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ต้องไม่มีการขยายจำนวนการรับเพิ่ม แต่ให้มุ่งเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูง โดยปีนี้อาชีวศึกษาจะเปิดรับสมัครก่อน สพฐ. 7 วัน ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 18-28 มี.ค.2561ทดสอบความถนัดวันที่ 1 เม.ย.ประกาศผลวันที่  5 เม.ย. และมอบตัววันที่ 8 เม.ย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิ.ย.2561และระดับปริญญาตรีให้แต่ละสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอย้ำว่าการรับนักเรียนทุกระดับต้องคำนึงถึงการสร้างโอกาส ให้ได้เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยต้องคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    
 ด้านนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในฐานะประธาน อศจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน รวม 7 แห่ง มีวิทยาลัยในสังกัด สอศ. 18 แห่ง เป็นอาชีวะรัฐ 8 แห่ง และเอกชน 10 แห่ง ในภาพรวมการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา รับได้น้อยกว่าแผนการรับทั้งในส่วนของอาชีวะรัฐ และเอกชน ดังนี้ อาชีวะรัฐแผนรับระดับ ปวช. จำนวน 3,129 คน รับได้ 2,835 คน น้อยกว่าแผน 294 คน ระดับ ปวส.แผนรับ 3,186 คน รับได้ 2,811 คน น้อยกว่าแผน 375 คน ส่วนอาชีวะเอกชน แผนรับระดับ ปวช.จำนวน 3,924 คน รับได้ 2,307 คน น้อยกว่าแผน 1,617 คน ระดับ ปวส.แผนรับ จำนวน 3,233 คน รับได้ 1,532 คน น้อยกว่าแผน 1,701 คน ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนยังมีค่านิยมที่จะเรียนสายสามัญ ทั้งยังมีค่านิยมที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงจึงส่งผลกระทบต่อแผนการรับของอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ที่สำคัญคือโรงเรียนสายสามัญไม่ปล่อยเด็ก หรือรั้งเด็กของตนไว้และไม่ยอมให้ครูแนะแนวเข้าไปแนะแนวในสถานศึกษาสายสามัญ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ตนเชื่อว่าเกิดขึ้นกับทุก ๆ อศจ. ดังนั้นจึงต้องระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา อศจ.เชียงใหม่ได้แก้ไขปัญหาโดยการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและแนะแนวซึ่งเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16