อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

เผยผลโพลวันเด็กวอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาละเมิดทางเพศ

วธ.เผยผลโพล “วันเด็ก” ปี 61 วอนรัฐบาลเร่งแก้5ปัญหากระทบเด็ก ละเมิดทางเพศ-สารเสพติด-ปฏิรูประบบการศึกษา-เด็กติดเกม-แม่วัยใส ขณะที่ของขวัญที่เด็กอยากได้จากรัฐบาลมากที่สุด  คือ ทุนการศึกษา ส่วนอาชีพในฝันยอดฮิตอันดับ 1 หมอ/พยาบาล อันดับ2 ครู ส่วนอาชีพยุคใหม่ เน็ตไอดอล ขายสินค้าออนไลน์ติดโผด้วย   ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.

วันนี้(12 ม.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า  วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน หัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561) จากกลุ่มตัวอย่าง 1,388 คน ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยผลสำรวจพบว่า เด็กและเยาวชน ร้อยละ 62.54 ทราบว่าคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” นอกจากนี้ ได้สอบถามเด็กและเยาวชน ให้แสดงความคิดเห็นต่อคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 พบว่า ร้อยละ 65.71 เด็กไทยควรมีความคิดเป็นระบบสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ รองลงมาร้อยละ 32.52 รู้ทันความคิดของตนเองและคนอื่นตลอดจนรู้ถึงเหตุการณ์และความเป็นไปของชีวิตและร้อยละ 31.76 เป็นการคิดโดยมีเหตุผลเกิดจากกระบวนการทางสติปัญญา เป็นต้น สำหรับประโยชน์ที่จะได้ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก พบว่า ร้อยละ 53.93 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รองลงมา ร้อยละ 51.55 ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ร้อยละ 50.97 ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและร้อยละ 44.20 ได้ความภาคภูมิใจในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มตัวอย่างยังระบุถึงของขวัญวันเด็กในปี 2561ที่ต้องการมากที่สุดจากรัฐบาล คือ ทุนการศึกษา รองลงมา อุปกรณ์การศึกษาและลดการบ้านให้น้อยลง  ส่วนคำถามเกี่ยวกับอาชีพในฝันเมื่อโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร พบว่า อันดับ 1 หมอ/แพทย์/พยาบาล อันดับ 2 ครู อันดับ 3 ทหาร อันดับ 4 นักธุรกิจ อันดับ 5 นักกีฬา อันดับ 6 ตำรวจ อันดับ7ดารา    /นักแสดง อันดับ 8 นักบิน อันดับ 9 แอร์โฮสเตส อันดับ 10 วิศวกร อันดับ 11 สถาปนิก อันดับ 12นักการตลาด อันดับ 13 เน็ตไอดอล อันดับ 14 ขายสินค้าออนไลน์  นอกจากนี้ ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์การใช้โซเซียลมีเดียและสื่อในยุคปัจจุบัน ยังพบว่า ร้อยละ53.50 ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ค้นหาข้อมูลทำรายงาน ความบันเทิง สร้างสรรค์งานและได้ทราบความเคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆ โดยเด็กและเยาวชนร้อยละ 65.16 คิดว่า เฟซบุ๊ก คือ โซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบต่อเยาวชนมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 18.52 อินสตาแกรม ร้อยละ 9.75 ไลน์ และร้อยละ6.57 ทวิตเตอร์

“กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและเยาวชนยังสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลควรหาแนวทางป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข เพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนใน 5 อันดับแรก คือ การละเมิดทางเพศ สารเสพติด ปฏิรูประบบการศึกษา ปัญหาเด็กติดเกม และคุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ส่วนนโยบายที่รัฐบาลควรมีเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เตรียมความพร้อมสู่ ประเทศไทย 4.0 คือ ขอให้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การใช้ภาษา แลกเปลี่ยนภาษาต่างประเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาทำกิจกรรม ปฏิรูปการศึกษาให้เทียบเท่าต่างประเทศ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตามลำดับ”รมว.วัฒนธรรม กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9