อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

"หมอธี" ขยายโครงการ English for All ใน รร.ระดับตำบล

รมว.ศึกษาธิการ เตรียมขยายโครงการ English for All ในโรงเรียนระดับตำบล 4,000 แห่งทั่วประเทศ หวังเด็กในพื้นที่ห่างไกลพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ชื่นชม “รร.สะพานที่ 3” พิษณุโลก ต้นแบบการใช้ English for All ดีเยี่ยม ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16.09 น.

วันนี้ (19 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ "English for All" ที่ โรงเรียนสะพานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก  โดย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า หากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังไม่สามารถยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศได้ การปฏิรูปนั้นถือว่าล้มเหลว ดังนั้นโครงการ English for All ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ศธ. เรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญคือเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อเด็กสามารถสื่อสารหรือเรียนภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะมีความสุขกับการเรียน และเมื่อไปเรียนวิชาอื่นก็จะนำความคิดและทัศนคติแบบเดียวกันไปใช้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วยรมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  โดยเบื้องต้นจะมีการขยายโครงการ English for All ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนระดับตำบล ที่มีเด็กด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก่อน ด้วยการนำการเรียนการสอนดี ๆ มีประโยชน์ ตลอดจนครูเจ้าของภาษาหรือครูที่ดี ๆ ไปจัดการเรียนการสอนให้ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในโครงการโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ   ทั้งนี้โรงเรียนสะพานที่ 3 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ English for All เมื่อปี 2557 ซึ่งมีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นผู้อำนวยการ และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นผู้จัดการ โดยเริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ชั้นละ 1 ห้องเรียน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนครูชาวฟิลิปปินส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากนั้นในปีการศึกษา 2558 ได้ขยายผลในชั้นอนุบาล 1-2, ป.1 และทุกชั้นเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนดีขึ้นอย่างชัดเจน ตลอดจนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี
 
ด้าน นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้อำนวยการโครงการ English for All รร.สะพานที่ 3 กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในโครงการ English for All  โดยวางเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ภายใน 10 ปี จากนั้นได้นำแนวคิดสู่การทดลอง บนฐานความเชื่อว่า เด็กต้องเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก ๆ จึงจะสามารถพัฒนาได้ พร้อมมีเงื่อนไขหลักในการดำเนินโครงการ English for All คือ ต้องเริ่มเรียนแต่เล็ก ยิ่งเล็กยิ่งดี, เน้นการสอนให้สื่อสารได้, ครูต้องพูดได้จริง ต้องมีเวลาเรียนที่เพียงพอ และต้องมีสภาพแวดล้อมการเรียนภาษา ตลอดจนปรับระบบการสอบและการวัดผลเน้นเรื่องการสื่อสารด้วย
 
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%