อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

กมธ.ศาสนาฯสรุปผลไม่แก้กฎหมายคณะสงฆ์

กรรมาธิการศาสนาฯ สนช. สรุปผลศึกษาความเห็นมีมติไม่ขอปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ในขณะนี้ แต่หากพ.ร.บ.อุปถัมภ์ประกาศใช้ จำเป็นต้องปรับปรุงพ.ร.บ.คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกัน พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.39 น.


ตามที่คณะกรรมาธิการการ(กมธ.) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 เพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา รับฟังความคิดเห็น และจัดทำสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯนั้น เมื่อเร็วๆนี้ ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุม รับฟังความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มหาเถรสมาคม(มส.) กรมการศาสนา(ศน.) และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยทางคณะอนุกรรมาธิการฯ กำหนดกรอบในการพิจารณา และรับฟังความคิดเห็นใน 2 เรื่องหลัก คือ 1.พ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ2.ร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาพ.ศ.... รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอ เกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน และได้สรุปผลการพิจารณาทั้งหมดเสนอยังคณะกรรมาธิการฯ และทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติเห็นชอบและเสนอข้อสรุปดังกล่าวไปยังสนช.เพื่อพิจารณาแล้ว  

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับข้อสรุปของคณะอนุกรรมาธิการฯมีดังนี้ 1.คณะอนุกรรมาธิการฯเห็นชอบในหลักการเคารพมติที่ประชุมมส. ซึ่งมีมติไม่ขอปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา อาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เพื่อให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 2.เร่งรัดดำเนินการตราพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 3.เห็นควรสนับสนุนร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมศาสนศึกษา สนับสนุนให้มีโครงการศึกษาพระไตรปิฎกหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง และเสนอรัฐบาลให้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 247