อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ปลดล็อกหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจะปลดล็อกหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับทราบ แต่ สกอ.จะควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดยดูจากผลการประเมินคุณภาพภายในหรือ IQA แทน  ถ้า IQA ไม่ผ่าน 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่ส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)รับรองเงินเดือน แล้วคนอุดมศึกษาซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้โดยตรงคิดเห็นกันอย่างไร จันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

อรรถพล หมัดอะด้ำ “มอส” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บอกว่า หากสกอ.ปลดล็อกให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาได้เลย โดยไม่ต้องส่งหลักสูตรมาให้ สกอ.รับทราบ เพียงเพื่อไม่ต้องการให้หลักสูตรมากองอยู่ที่สกอ.จำนวนมาก และต้องใช้เวลาในการตรวจหลักสูตรนานนั้น ในฐานะที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้โดยตรงเห็นว่าไม่ควรทำ เพราะผลกระทบอาจจะตกกับผู้เรียนได้  เนื่องจากขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยแข่งขันกันเปิดหลักสูตร และหลายหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดก็มีความแปลก เพื่อเป็นจุดขายให้แก่ผู้เรียน  ดังนั้น สกอ.จะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพอุดมศึกษามากกว่านี้ และต้องเป็นระบบที่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับด้วย“ แอม” สุดธิดา จันทร์เหม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกว่า  มหาวิทยาลัยคงจะเห็นด้วยที่ สกอ.ปลดล็อกหลักสูตร เพราะระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรแบบเดิมและภาระงานของคณาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบส่งหลักสูตรให้ สกอ. เป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนัก  การปลดล็อกจะช่วยให้กระบวนการทำหลักสูตรประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ได้มาก  แต่ในฐานะนักศึกษาเห็นว่าการปลดล็อกหลักสูตรอาจจะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนของชีวิต เพราะปัจจุบันสกอ.มีการตรวจสอบหลักสูตรอย่างละเอียด แต่ก็ยังมีข่าวออกมาบ่อยๆว่ามีหลายหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีมาตรฐาน หากจะมีการปลดล็อกหลักสูตร ระบบการตรวจสอบมาตรฐานจะต้องรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อไม่ให้นักศึกษาต้องเสียสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานธนากร แสนคำสอ “ แชมป์”  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บอกว่า หากการปลดล็อกหลักสูตรจะทำให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาก็เป็นเรื่องที่ดี เมื่อสกอ.ให้อำนาจกับสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรแล้ว เชื่อว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และต้องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างแน่นอน ขณะที่นักศึกษาทุกคนต้องการที่จะเรียนในหลักสูตรที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าเกิดปัญหาสกอ.ก็จะต้องเข้ามาช่วยดูแลนักศึกษาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 17