อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมพร้อมลงพื้นที่

ศธ.สร้างความตระหนักทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืนครบ 4 ภาค พร้อมลงพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว จันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.28 น.

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน สร้างพลังทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เป็นแบบต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อบูรณาการงานของรัฐบาล และทุกกระทรวง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งสำคัญคือ การสร้างการเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน ด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดองกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีบุคลากรที่เป็นตัวแทนของกระทรวงและเป็นแกนหลักในการประสานงานระดับพื้นที่โดยตรง ซึ่งส่วนมากเป็นครู กศน. โดยบุคลากรดังกล่าวสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับตำบล และสามารถดึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรหลักอื่น เข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการทำงานได้ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะประธานคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง โดยการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการดำเนินงานในทุกระดับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสุดท้ายในการทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรก่อนที่จะลงปฏิบัติงานจริงในพื้นที่อย่างทั่วถึง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17