อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

มส.ใช้ 5 ส รุกพัฒนาวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

มหาเถรสมาคม จับมือพันธมิตร ใช้ 5 ส. พัฒนาวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หวังวัดกลับมาเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน ขณะที่สุวพันธ์เตือนพศ.อย่าทำงานแค่รอรับเงินเดือน ขอให้ใช้มิติใหม่ทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.38 น.


วันนี้( 16 พ.ค.) ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาเถรสมาคม(มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยพระพรหมมุนี กรรมการมส. ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวในปี 2561 ถือเป็นระยะที่ 3 ต่อยอดจากโครงการวัดสร้างสุข โดยโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านสาธารณูปการ ซึ่งจะพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางกาย และใจ รวมถึงพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการใช้หลัก 5ส คือ 1.สะสาง คือ การลดสิ่งไม่จำเป็นให้พอดี 2.สะดวก คือ จัดสรรสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.สะอาด วัดสะอาดตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ง่าย 4.สร้างมาตรฐาน มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ ร่วมปรับปรุงให้ดีขึ้น และ 5.สร้างวินัย ส่งเสริมการเคารพกติกา สร้างความเข้าใจทั้งพระเณร ฆราวาส ซึ่งตั้งเป้าหมายให้วัดจำนวนกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศได้รับทราบโครงการ และมีวัดสมัครเข้าโครงการเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบจำนวน 1,500 วัดทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี2561-2563

“คณะสงฆ์อยากเห็นวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และพระสงฆ์เป็นตัวแทนองวัดในการผู้นำจิตใจ เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ รวมทั้งมีบทบาทในการควบคุมสังคม เพราะพระสงฆ์เป็นที่เคารพของบุคคลทุกชนชั้น ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำให้พระสงฆ์เป็นที่เชิดชูของสังคม คือ  ความบริสุทธิ์ เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ เป็นผู้นำทางสติปัญญา ทั้งนี้การมุ่งพัฒนาวัดในครั้งนี้ของคณะสงฆ์ เพื่อต้องการให้วัดกลับมามีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน ในการร่วมมือสร้างเข้มแข็งด้านที่พึ่งทางใจ ศีลธรรม เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนกิจกรรมเชิงพุทธที่จะสร้างศรัทธาทั้งทางกายและใจให้เกิดขึ้นในอนาคต” พระพรหมมุนี กล่าว

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลหวังเห็นวัดเป็นที่พึ่งทางกาย และทางใจของประชาชน ซึ่งการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ถือว่า มีความคืบหน้าไปมาก เนื่องจากมีการวัดผล ประเมินผล มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ที่สำคัญรัฐบาลได้เห็นการสร้างส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาวัดกับคณะสงฆ์ จึงเชื่อว่า การพัฒนาดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จ ในขณะเดียวกัน ตนขอฝากถึงพศ. ขอให้เน้นการทำงานสนองงานคณะสงฆ์ ทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่ทำงานเพียงแค่รอรับเงินเดือนไปเดือนๆหนึ่งเท่านั้น  ขอให้ปรับมิติใหม่ในการทำงาน และรัฐบาลจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนงานคณะสงฆ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกด้านต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 715